تأثیر محرومیت از خواب قبل از تمرین جسمانی، ذهنی، مشاهده‌ای و ترکیبی بر اکتساب و یادداری سرویس کوتاه بدمینتون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 استاد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 استاد رفتارحرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر محرومیت از خواب قبل از تمرین جسمانی، ذهنی، مشاهده‌ای و ترکیبی بر اکتساب و یادداری سرویس کوتاه بدمینتون انجام شد. 180 دانشجوی مرد 19 تا 25 ساله داوطلبانه در این پژوهش شرکت داشتند که در نهایت به هشت گروه (چهار گروه تجربی جسمانی، مشاهده‌ای، ذهنی و ترکیبی و چهار گروه کنترل) تقسیم شدند و به تمرین سرویس کوتاه بدمینتون پرداختند. گروه های تجربی پس از محرومیت 24 ساعت از خواب و گروه کنترل بدون هیچ محرومیتی از خواب به تمرین پرداختند. هریک از آزمودنی ها در مرحلة اکتساب براساس روش تمرینی مدنظر خود تمرین کردند. بعد از انجام‌دادن تمرین (اکتساب)، آزمودنی‌ها خواب معمول شبانة روز را طی روزهای بعد رعایت کردند؛ به‌گونه‌ای که بعد از 24، 72 و 168 ساعت پس از اکتساب، آزمون یادداری سرویس کوتاه بدمینتون گرفته شد. به‌منظور تحلیل داده­ها از یک طرح تحلیل واریانس مرکب 4 × 2 × 3 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد اکتساب و یادداری دو گروه جسمانی و ترکیبی هیچ‌کدام تحت‌تأثیر بی‌خوابی قرار نگرفت (0.05 <P ) و اکتساب مهارت در گروه مشاهده‌ای تحت‌تأثیر بی‌خوابی قرار نگرفت (0.05 <P )؛ بااین‌حال، در یادداری‌ها گروه کنترل مشاهده‌ای عملکرد بهتری داشت. اکتساب مهارت به شیوة تمرین ذهنی به‌صورت معناداری تحت تأثیر بی‌خوابی قرار گرفت (0.05 > p ) و این اثر در آزمون های یادداری همچنان باقی ماند؛ بنابراین، اگر محرومیت از خواب روی دهد، بهتر است مربیان برای آموزش مهارتی جدید از شیوة تمرین جسمانی و تمرین ترکیبی بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Sleep Deprivation Before Physical, Mental, Observational and Combined Training on the Acquisition and Retention of Badminton Short Service Skills

نویسندگان [English]

  • Iman Ghanbari 1
  • Hamidreza Taheri Torbati 2
  • Mahdi Sohrabi 3
1 Ph.D. Student of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
2 Professor of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
3 Professor of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of sleep deprivation before physical, mental, observational and combined training on the acquisition and retention of badminton short service skills. The participants were volunteers who were 180 male students aged 19-25 years. After initial screening, the subjects were divided into four experimental groups (physical, observational, mental and combined training) and four paired control groups who were subjected to badminton short service training. The experimental groups trained with 24-h sleep deprivation and the control group trained without sleep deprivation. In the acquisition stage, each subject trained using his customary training method. After training, the subjects followed a normal day-night sleep pattern. At 24, 72 and 168 h after acquisition, a short-service retention test was taken by participants. The data was analyzed using multivariate analysis of variance (4 ´ 2 ´ 3). The results show that acquisition and retention in both the physical and combined groups were not affected by sleep deprivation (P>0.05). Skill acquisition in the observation group was not affected by sleep deprivation (P>0.05); however, in the retention tests, the control group showed significantly better performance. Skill acquisition in the mental training group was significantly affected by sleep deprivation and this effect was evident in the retention tests (p < 0.05). The results indicate that, under conditions of sleep deprivation, physical and combined training are preferred when training to acquire new skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Training
  • Observational training
  • Mental training
  • Combined Training
  • Sleep Deprivation