نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

تأثیرات محیطی از عوامل حیاتی برای رشد و نمو مطلوب کودکان می‌باشد. لذا به دلیل اهمیت فراهم‌سازهای محیطی در زمینة رشد کودکان، هدف پژوهش حاضر، ارتباط بین فراهم‌سازی در محیط خانه با رشد حرکتی و اجتماعی کودکان 7 تا 10 سال مدارس مناطق 1 و 3 شهر تبریز براساس نظریه بوم‌شناختی بود. تعداد 81 کودک به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش امتیاز فراهم‌سازها در محیط خانه، رشد حرکتی و رشد اجتماعی کودکان، به ترتیب از پرسشنامة فراهم‌سازهای رشد حرکتی درشت AGMDQ-1 (1985)، آزمون تبحر حرکتی برونینکس-اوزرتسکی (1978) و مقیاس رشد اجتماعی وایلند (1953) استفاده شد. نتایج به دست آمده از رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که بین فراهم‌سازی در محیط خانه و متغیرهای رشد حرکتی شامل: مهارت‌های حرکتی درشت (27/3= (76و4)F و 01/0=P)، مهارت‌های حرکتی ظریف (81/4= (76و4)F و 002/0=P) و هماهنگی اندام فوقانی (45/3= (76و4)F و 01/0=P) و رشد اجتماعی (34/3= (76و4)F و 01/0=P) کودکان رابطة معناداری وجود دارد و عامل‌های فراهم‌ساز محیطی توانستند این متغیرها را پیش‌بینی کنند. بنابراین می‌توان با تقویت فراهم‌سازهای محیطی، رشد کودکان را در این متغیرها تسهیل و تقویت کرد. برهمین اساس پیشنهاد می‌شود در دوران حساس کودکی، والدین، مربیان و مراکز آموزشی به اهمیت فضای بازی کودکان و فراهم‌سازی محیط آنان بیش از پیش توجه کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between the affordance of home environment with motor and social development among Children 7-10 Years old: A Function of Ecological Theory

نویسندگان [English]

  • sima Fatahi
  • Hojjat zamani sani

چکیده [English]

Environmental influences are critical factors for optimal growth and development of children. Therefore, due to the importance of environmental affordance in the field of children’s development, the aim of this study was to investigate the relationship between the affordance of home environment with motor and social development of children 7-10 years old in schools 1 and 4 of Tabriz according of ecological theory. 81 children were selected used cluster randomly sampling. To measure the affordance in the home environment, motor development and social development was used Affordance Gross Motor Development Question AGMDQ-1 (1985), Bruininks-oseretsky Test (1978) and Wieland Social Maturity Scale (1953), respectively. The results of linear regression showed that there is a significant relationship between affordance in the home environment and variables of motor development include: gross motor skills (F(4,76)=3.27, P=.01), fine motor skills (F(4,76)=4.81, P=.002) and coordination of the upper limb (F(4,76)=3.45, P=.01) and social development (F(4,76)=3.34, P=.01) of children and affordance environmental factors had the ability to predict these variables. Therefore it is possible to facilitate and strengthen children's development in these variables by support environmental affordance. Therefore, it is suggested that in the critical period of childhood, parents, educators and educational centers pay more attention to the importance of children's play space and affordance their environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • affordances
  • Fine Motor Skills
  • Gross Motor Skills
  • coordination of the upper limb
  • Social development