دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 1-180 
2. انتقال از ادراک به عمل: نقش یکپارچگی بینایی ـ شنوایی

صفحه 35-46

10.22089/mbj.2016.864

حسام رمضان زاده؛ بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی؛ محمد علی سنجری