نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رشد حرکتی-رفتار حرکتی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران،ایران

4 دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

چکیده
تعادل عنصری حیاتی در کودکان فلج مغزی می باشد و انتخاب راهکارهای تمرینی موثر در نیل به آن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به منظور بررسی تعادل کودکان فلج مغزی از روش مداخله تمرینی فعالیت بدنی و واقعیت مجازی استفاده شد. از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و آزمون تعقیبی بر روی 15 کودک فلج مغزی اسپاستیک (همی پالژی) (12-6 سال) از مدرسه استثنایی گلها در شیراز استفاده شد. نمونه ها به صورت تصادفی در دو گروه تجربی؛ فعالیت بدنی (5 نفر) با برنامه تمرینات ایروبیک، مهارتهای تعادل، مهارتهای توپی و واقعیت مجازی با برنامه باز های واقعیت مجازی با سیستم ایکس باکس کینکت (5 نفر) و گروه کنترل معاف از مداخلات تمرینی (5 نفر) تقسیم شدند. مداخلات تمرینی در گروه های تجربی به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته انجام شد. به منظور ارزیابی تعادل از مقیاس تعادل کارکردی کودکان در مراحل پیش آزمون (دو هفته قبل و یک روز قبل از مداخله)، پس آزمون (یک روز پس از اتمام مداخله) و آزمون تعقیبی (4 هفته بعد از پس آزمون) استفاده شد. از آزمون تحلیل کوواریانس یک-طرفه آنکوا (ANCOVA) و آزمون تعقیبی بونفرونی در تحلیل آماری استفاده شد و سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد. از نظر آماری بهبود معناداری در تعادل کودکان در گروههای تجربی نسبت به کنترل و برتری واقعیت مجازی نسبت به گروه فعالیت بدنی گزارش شد. در نتیجه واقعیت مجازی به عنوان مداخله تمرینی برتر، در بهبود تعادل کودکان فلج مغزی موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Physical Activity and Virtual Reality on Functional Balance in Spastic Hemiplegic Cerebral Palsy

نویسندگان [English]

 • zahra Ranjbar 1
 • Keyvan Molla Noroozi 2
 • ٍElahe Arabameri 3
 • Masoumeh Shojaei 4
 • Afkham Daneshfar 4

1 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Motor Development - Motor Behavior, Tehran University of Science and Research

2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate professorof Motor Behavior Faculty of physical Education.University of Tehran

4 Department  of Physical Education , Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
Balance is a vital element in children with cerebral palsy and it is important to choose effective exercise strategies to achieve it. In order to investigate the balance of children with cerebral palsy, physical activity and virtual reality intervention were used. The pre-test post-test design with control group and follow-up test on 15 children with spastic cerebral palsy (hemiplegia) (6-12 years) from Golha Special School in Shiraz was used. Samples were randomly divided into two experimental groups: physical activity (n = 5) with aerobic exercise program, balance skills, ball skills and virtual reality using Xbox kinetic system program (n = 5) and control group with no intervention exercises (n = 5). Experimental interventions were performed in experimental groups for 8 weeks, 3 sessions per week. In order to assess balance, Pediatric Balance Scale of children was used in pre-test (two weeks before and one day before intervention), post-test (one day after intervention) and post-test (4 weeks after the post-test). One-way ANCOVA and Bonferroni post hoc tests were used for statistical analysis and the significance level was considered 0.05 at 0.05. There was a statistically significant improvement in the balance of children in the experimental groups compared to the control and virtual reality superiority to the physical activity group. As a result, virtual reality, as a superior exercise intervention, is effective in improving the balance of children with cerebral palsy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Physical activity
 • cerebral palsy
 • spastic hemiplegia
 • Child Functional Balance Scale
 • balance
 1. Pavão SL, Bruno Arnoni JL, Câmara de Oliveira AK, Cicuto Ferreira Roch NA. Impact of a virtual reality-based intervention on motor performance and balance of a child with cerebral palsy: a case study. Rev Paul Pediatr. 2014;32(4):389–394.
 2. Boroumand S, Hassani Mehraban A, Dadgou M, Raji M. Virtual reality practice, computer games, and improvement of cerebral palsy balance: a single subject study. Journal of Modern Rehabilitation. 2017;11(1):23-30.
 3. Ravia D.K, Kumara N, Singhi P. Review effectiveness of virtual reality rehabilitation for children and adolescents with cerebral palsy: an updated evidence-based systematic. Physiotherapy. 2017;103(3): 245–258.
 4. Dewar R, Love S, Johnston LM. Exercise interventions improve postural control in children with cerebral palsy: a systematic review. Developmental Medicine & Child Neurology. 2015; 57:504–20.
 5. Tarakci D, Razak Ozdincler A,Tarakci A, Tutuncuoglu F, Ozmen M. Wii-based balance therapy to improve balance function of children with cerebral palsy: a pilot study. J Phys Ther Sci. 2013; 25:1123–7.
 6. Graham HK, Rosenbaum P, Dan PB, Lin J-P, Damiano DL, Becher JG, et al. Cerebral palsy. Nat Rev Dis Primers. 2016; 2:15082.
 7. Sankar C, Mundkur N. Cerebral palsy-definition, classification, etiology and early diagnosis. Ind J Pediatr. 2005; 72:865–68.
 8. Mancini M, Horak FB. The relevance of clinical balance assessment tools to differentiate balance deficits. Eur J Phys Rehabil Med. 2010;46(2): 239–48.
 9. Barela JA, Focks GM, Hilgeholt T, Barela AM, Carvalho R de P, Savelsbergh GJ. Perception-action and adaptation in postural control of children and adolescents with cerebral palsy. Res Dev Disability. 2011;32,2075-83.
 10. Hyojeong L, Jieu G. Effects of virtual realitybased exercise program on gross motor function and balance of children with spastic cerebral palsy. Journal of The Korean Society of Integrative Medicine. 2016;4(4):53-6.
 11. Damiano DL. Activity, activity, activity: rethinking our physical therapy approach to cerebral palsy. Physical Therapy. 2006; 86:1534–40.
 12. DiBiasio P, Lewis C. Exercise training utilizing body weight-supported treadmill walking with a young adult with cerebral palsy who was non-ambulatory. Physiotherapy Theory and Practice. 2012;28(8):641-52.
 13. Maher CA, Williams MT, Olds T, Lane AE. Physical and sedentary activity in adolescents with cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology. 2007; 49:450–7.
 14. Quesada P, Cuevas L, Bellochl L, Soriano P. Effects of exercise in people with cerebral palsy. A review. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2014;14(1):36–41.
 15. Bjornson KF, Belza B, Kartin D, Logsdon R, McLaughlin JF. Ambulatory physical activity performance in youth with cerebral palsy and youth who are developing typically. Physical Therapy. 2007; 87:248–57.
 16. Zwier JN, van Schie PEM, Becher JG, Smits D-W, Gorter JW, Dallmeijer AJ. Physical activity in young children with cerebral palsy. Disabil Rehabil. 2010; 32:1501–8.

 

 1. Tori R, Kirner C, Siscouto R. Fundamentos e tecnologia de realidade virtual e aumentada. Porto Alegre: SBC; 2006, p.14.
 2. Michalski A, Glazebrook CM, Martin AJ, Wonga WW, Kim AJ, Moody KD, et al. Assessment of the postural control strategies used to play two Wii FitTM videogames. Gait Posture. 2012;36(3):449-53.
 3. Golomb MR, McDonald BC, Warden SJ, Yonkman J, Saykin AJ, Shirley B, et al. In-home virtual reality videogame telerehabili­tation in adolescents with hemiplegic cerebral palsy. Physical Medicine and Rehabilitation. 2010;91(1):1-8.
 4. Reid DT. Benefits of a virtual play rehabilitation environment for children with cerebral palsy on perceptions of self-efficacy: a pilot study. Pediatric Rehabilitation. 2002;5(3):141-8.
 5. Oliva L-L, Ortiz-Gutiérrez RM, Cano-de la Cuerda R, Piédrola RM, Alguacil-Diego IM, Sánchez-Camarero C, et al. Kinect Xbox 360 as a therapeutic modality for children with cerebral palsy in a school environment: a preliminary study. NeuroRehabilitation. 2013;33(4):513-21.
 6. Chang YJ, Han WY, Tsai YC. A Kinect-based upper limp rehabilitation system to assist people with cerebral palsy. Res Dev Disable. 2013;34(11):3654-9.
 7. Ilg W, Schatton C, Schicks J, Gies M, Schols L, Synofzik M, et al. Video game–based coordinative training improves ataxia in children          with       degenerative ataxia.           2012;79(20):2056–60.
 8. Zoccolillo L, Morelli D, Cincotti F, Muzzioli L, Gobbetti T, Paolucci S, Iosa M. Video-game based therapy performed by children with cerebral palsy: a cross-over randomized controlled trail and a cross-sectional quantitative measure of physical activity. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 2015; 51(6):669-76.
 9. Chen Y, Fanchiang H-D, Howard A.  Effectiveness of virtual reality in children with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. American Physical Therapy Association. 2018;98(1):63–77.
 10. Leurer K.M, Rotem H, Keren O, Meyer S. The effects of a ‘home-based’ task-oriented exercise program on motor and balance performance in children with spastic cerebral palsy and severe traumatic brain injury. Clin Rehabil. 2009;23(8):714–24.
 11. Bandholm T, Jensen BR, Nielsen LM, Rasmussen H, Bencke J, Curtis D. et al. Neuro rehabilitation with versus without resistance training after botulinum toxin treatment in children with cerebral palsy: a randomized pilot study. NeuroRehabilitation. 2012;30(4):277-86.
 12. El-Shamy SM, Abd El Kafy EM. Effect of balance training on postural balance control and risk of fall in children with diplegic cerebral palsy. Disabil Rehabil. 2014; 36(14): 1176–83.
 13. Tanaka K, Parker J, Baradoy G, Sheehan D, Holash J, Katz L. A Comparison of exergaming interfaces for use in rehabilitation programs and research. The Journal of the Canadian Game Studies Association. 2012; 6 (9): 69-81.
 14. Franjoine MR, Gunther JS, Taylor MJ. Pediatric balance scale: a modified version of the berg balance scale for the school-age child with mild to moderate motor impairment. Pediatr Phys Ther. 2003;15(2): 114-28.
 15. Gang Her J, Woo J-H, Ko J. Reliability of the Pediatric Balance Scale in the assessment of the children with cerebral palsy. J.Phys. Ther. Sci. 2012; 24(4): 301-305.
 16. Yi SH, Hwang JH, Kim SJ, Kwon JY. Validity of pediatric balance scales in children with spastic cerebral palsy. Neuro pediatrics. 2012;43(06):307–313.
 17. Chen CL, Shen IH, Chen CY, Wu CY, Liu WY, Chung CY. Validity, responsiveness, minimal detectable change, and minimal clinically important change of Pediatric Balance Scale in children with cerebral palsy. Research in Developmental Disabilities. 2013; 34:916-922.
 18. Kalantari M, Alimi E, Irani A, Nazeri A, Akbarzadeh Bagheban A. Content and face validity of Pediatric Balance Scale in children with spastic cerebral palsy. J Rehab Med. 2016; 5(3): 104-110 (in Persian).
 19. Salem Y, Godwin EM. Effects of task-oriented training on mobility function in children with cerebral palsy. Neuro Rehabilitation. 2009; 24(4): 307–13.
 20. Rintala P, Lyytinen H: De effecten van lichamelijke activiteiten op de lichamelijke conditie en motorische vaardigheden bij kinderen met infantiele encephalopathie. Bewegen Hulpverlening. 1988; 3: 201–7.
 21. O’Neil ME, Fragala-Pinkham M, Lennon N, George A, Forman J, Stewart G. Trost. Reliability and validity of objective measures of physical activity in youth with cerebral palsy who are ambulatory. American Physical Therapy. 2016;96(1):37-45.
 22. Junga S-H, Songb S-H, Kimc S-D, Leed K & Lee G-C.  Does virtual reality training using the Xbox Kinect have a positive effect on physical functioning in children with spastic cerebral palsy? A case series. Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine: An Interdisciplinary Approach. 2018; 11:95–101.
 23. Fragala-Pinkham MA, J. Smith H, Lombard KA, Barlow C, O’Neil ME. Aquatic aerobic exercise for children with cerebral palsy: a pilot intervention study. Physiother Theory Pract, 2014;30(2):69–78.
 24. Sharan D, Ajeesh PS, Rameshkumar R, Mathankumar M, Paulina JR, Manjula M. Virtual reality-based therapy for postoperative rehabilitation of children with cerebral palsy. Virtual Reality Based Therapy. 2012; 41:3612-5.
 25. Lim D, Yeon Kim CY, Jung H, Jung D, Jin Chun K.  Use of the microsoft kinect system to characterize balance ability during balance training.  Clinical Interventions in Aging. 2015; 10:1077–83.
 26. Ramstrand N, Lygneg_ard F. Can balance in children with cerebral palsy improve through use of an activity promoting computer game? Technol Health Care. 2012; 20:531–40
 27. Levac D, Rivard L, Missiuna C. Defin­ing the active ingredients of interactive computer play interventions for chil­dren with neuromotor impairments: a scoping review. Research in Developmental Disabilities. 2012;33(1):214–23
 28. Karim H, Schmidt B, Dart D, Beluk N, Huppert T. Functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) of brain function during active balancing using a video game system. Gait Posture. 2012;35(3):367-72.