مدیر مسئول


علی شریف نژاد استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

سردبیر


محمدتقی اقدسی استاد دانشگاه تبریز

دبیر تخصصی


علی کاشی دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

رفتار حرکتی

مدیر داخلی


فائزه فربد کارشناس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی اقدسی استاد دانشگاه تبریز

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


مهدی سهرابی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


محمود شیخ استاد دانشگاه تهران

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


حسن خلجی دانشیار دانشگاه اراک

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا طاهری استاد دانشگاه فردوسی مشهد

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


علی کاشی دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


حسن محمدزاده استاد دانشگاه ارومیه

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


احمدرضا موحدی استاد دانشگاه اصفهان

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


مهدی نمازی زاده دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Pamela Haibach-Beach Department of Kinesiology, Sport Studies, & Physical Education
SUNY Brockport

Motor Behavior

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Melanie E. Perreault Department of Kinesiology, Sport Studies, and Physical Education
350 New Campus Drive, Brockport, NY, USA

Motor Behavior