اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی شریف نژاد

استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی

a_sharifnezhaddr.com
021-88747793

سردبیر

محمدتقی اقدسی

استاد دانشگاه تبریز

mt.aghdasiyahoo.com

دبیر تخصصی

علی کاشی

رفتار حرکتی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی

kashi.ssrcyahoo.com

مدیر داخلی

راضیه ایرانی

مهندسی صنایع پژوهشگاه تربیت بدنی

irani.raziyehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمدتقی اقدسی

رفتار حرکتی استاد دانشگاه تبریز

mt.aghdasiyahoo.com

مهدی سهرابی

رفتار حرکتی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

mesohrabiyahoo.com

حمیدرضا طاهری

رفتار حرکتی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

hamidtaherium.ac.ir

علی کاشی

رفتار حرکتی دانشیار پژوهشگاه علوم ورزشی

kashi.ssrcyahoo.com

حسن محمدزاده

رفتار حرکتی استاد دانشگاه ارومیه

ha.moha64gmail.com

احمدرضا موحدی

رفتار حرکتی استاد دانشگاه اصفهان

armovahediyahoo.com

مهدی نمازی زاده

رفتار حرکتی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

drmnamaziyahoo.com