نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فعالیت هوازی با شدت کم و متوسط بر کارکردهای اجرایی و توجه انتخابی کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی (ای.دی.اچ.دی) انجام شد. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 20 دختر 7 تا 12 سال مبتلا به اختلال نقص‌توجه/بیش‌فعالی از دبستانی در منطقه 6 شهر تهران بود که به صورت در دسترس انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه فعالیت هوازی با شدت کم و متوسط تقسیم شدند. جهت بررسی کارکردهای اجرایی و توجه انتخابی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون از آزمون های استروپ و برج لندن استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه ، آزمون تعقیبی توکی و آزمون لِوین (برای تجانس واریانس‌ها) استفاده شد. نتایج نشان داد گروه فعالیت هوازی با شدت متوسط دارای عملکرد بهتری در متغیرهای مورد مطالعه نسبت به گروه فعالیت هواری با شدت کم بودند (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic Activity with Low and Moderate Intensity on Executive Functions and Selective Attention in Children with Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD)

نویسندگان [English]

  • Atiyeh Rasoli 1
  • Mahdi Namazi zadeh 2
  • Amir Shams 3

1 Ms in motor behavior, Islamic Azad University, North Branch

2 Tehran

3 SSRI

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of aerobic activity with low and moderate-intensity on executive functions and selective attention in children with ADHD. The present study was a quasi-experimental study with pre-test and post-test design. The statistical sample consisted of 20 girls 7 to 12 years old with attention-deficit / hyperactivity disorder (ADHD) from an elementary school in district 6 of Tehran city. They were selected as available sampling and randomly divided into two groups of low and moderate intensity aerobic activity. The Stroop and Tower of London tests were used to examine executive functions and selective attention in pre-test and post-test. Data were analyzed using one-way ANOVA, Tukey post hoc test, and Leven’s test. Results showed that the moderate-intensity aerobic activity group had better performance in the studied variables than the low-intensity aerobic activity group (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • ADHD
  • Tower of London Test
  • Stroop test
  • Executive functions
  • Selective attention