نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علو ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 دانشجو دکترا، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران ایران

3 دانشیار روانشناسی گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی بازی‌های فعال ویدئویی و بازی‌های پایه ورزشی بر رشد مهارت‌های حرکتی در دانش‌آموزان پسر مقطع چهارم ابتدایی شهر اهواز می‌باشد. روش پژوهش، نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان پسر 10 ساله دبستان های شهر اهواز بودند که 60 نفر از آن ها به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه 20 نفره ویدئویی فعال، پایه ورزشی و کنترل (ویدیویی غیر فعال) قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون تبحر حرکتی بروینینکس– اوزرتسکی ویرایش 2 بود. بعد از اجرای پیش‌آزمون مهارت‌های برونینکس و اوزرتسکی، گروه ویدئویی فعال با دستگاه ایکس باکس360 کینکت؛ و گروه پایه ورزشی با مهارت های جابجایی و کنترل شی در پنج مرحله به مدت هشت هفته، دو بار در هفته و هر جلسه 30 دقیقه تمرین کردند. گروه کنترل نیز بازی‌های ویدئویی غیر فعال تحت نظارت کامل آزمون‌گر انجام دادند. در انتهای جلسات تمرینی، پس آزمون مهارت های بروینینکس– اوزرتسکی ویرایش 2، اجرا گردید. نتایج نشان داد که، هر دو گروه بازی‌های ویدئویی فعال و بازی‌های پایه ورزشی بر رشد مهارت‌های ادراکی حرکتی نسبت به گروه کنترل تاثیر معناداری داشتند. اما بین دو گروه تجربی تفاوتی مشاهده نشد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، می‌توان از هر دو شیوه پایه ورزشی و ویدئویی فعال، یا ترکیبی از هر دو شیوه در صورت فراهم نبودن شرایط محیطی برای رشد حرکتی بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Compare the effective of action video games and fundamental sports games on the development of motor skills in Fourth grade elementary students

نویسندگان [English]

  • marzie balali 1
  • mostafa taherinasab 2
  • Sadegh nasri 3

1 motor behaviour department, faculty of physical education and sport sciences, central tehran branch of islamic azad university, Tehran, Iran

2 Phd.student, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran Iran

3 Associate Professor of Psychology, Department of Educational Sciences and Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effectiveness of active video games and basic sports games on the development of motor skills in fourth grade male students in Ahvaz. The method of the present study was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of this study included all 10-year-old boys in primary schools in Ahvaz, 60 of whom were selected by convenience sampling and randomly divided into three groups of 20 action video game, fundamental sports game and control (inactive video). The instrument used in this study was the Bruininks-Oseretsky motor proficiency test, version 2. Participants performed the pre-test Bruininks-Oseretsky Skills Test 2. Then, the action video games group with the Xbox 360 Kinect; and the basic sports games practiced with skills of locomotion and object control in 5 steps for 8 weeks, 2 a week and 30 minutes per session. The control group also practiced inaction video games under the full supervision of the examiner. At the end of the training sessions, Post-test of Bruininks-Oseretskymotor proficiency test version 2 was performed. The results showed that both groups of action video and basic sports had a significant effect on the development of perceptual motor skills compared to the control group. But no difference was observed between the two experimental groups. Based on the findings of this study, it is possible to use both basic sports and Action video methods, or a combination of both methods in the absence of suitable environmental conditions for motor development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Action video game
  • basic sports game
  • motor skills
  • Students