نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری و کنترل حرکتی، دانشگاه سمنان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگا ه شاهرود

چکیده

هدف از پژوهش حاضرتعیین اثر بخشی ترکیب حرکت و قصه گویی بر مهارت حرکتی و اضطراب کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی در دوران قرنطینه بود. روش پژوهش آزمایشی و طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش کودکان پیش دبستانی با میانگین سنی 5/1±3/6 دارای اختلال هماهنگی رشدی شهر دزفول در مرحله پنجم قرنطینه (تابستان 1400) بود که 36 نفر از آنها به روش هدفمند انتخاب و پس از اجرای پیش آزمون به روش تصادفی ساده در سه گروه قصه گویی، حرکتی، ترکیب حرکت و قصه گویی تقسیم شدند. گروه ها به مدت 12هفته، دو جلسه در هفته مطابق با روش آموزشی تمرین کردند و در پایان هفته 12 پس آزمون انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی (2007)، آزمون رشد حرکتی درشت ویرایش دوم (الریخ، 2000) و مقیاس اضطراب اسپنس (2001) بود. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل واریانس عاملی بااندازه گیری مکرر در سطح معنی داری P≤0.05 تحلیل شد. نتایج نشان داد که روش حرکت و قصه گویی در بهبود مهارت بنیادی درشت و اضطراب کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی تاثیرگذار و در گروه ترکیب حرکت وقصه گویی بهبود مهارت حرکتی بیشتر ازبقیه گروه ها بوده، همچنین میزان اضطراب به مقدار مشابهی در هر سه گروه کاهش یافته است. در نتیجه حرکت و قصه گویی به عنوان روشی غیر دارویی، نوین، آسان، در دسترس و مناسب برای بهبود مشکلات حرکتی واضطراب کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of movement and storytelling combination on motor skills and anxiety of children with developmental coordination disorder during quarantine

نویسندگان [English]

  • fatemeh rezaei 1
  • mobina javad motab 2
  • zahra zhooly 3

1 faculty of semnan university

2 . Student of Learning and Motor Control, Semnan University,

3 Master Student of Sports Physiology, Shahroud University

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effective combination of movement and storytelling on motor skills and anxiety of children with developmental coordination disorders during quarantine. The research method was experimental and the pretest-posttest design was with a control group.The study population of preschool children with a mean age of 6.3 ± 1.5 had developmental coordination disorder in Dezful in the fifth stage of quarantine (summer 1400), 36 of whom were selected by purposive method and after pre-test by simple random method in There were three groups of storytelling, movement, movement combination and storytelling. The groups practiced for 12 weeks, two sessions per week according to the educational method, and at the end of the week, 12 post-tests were performed. The research instruments were Developmental Coordination Disorder Questionnaire (2007), Second Edition Coarse Motor Development Test (Alrich, 2000) and Spence Anxiety Scale (2001). The results were analyzed using the combined analysis of factor variance test with repeated measures at a significance level of P≤0.05. The results showed that movement and storytelling methods in improving gross basic skills and anxiety in children with developmental coordination disorders. In the combined group of movement and storytelling, the improvement of motor skills was more than the other groups, and also the level of anxiety decreased to the same amount in all three groups. As movement and storytelling be used as a non-pharmacological, modern, easy, accessible and appropriate method to improve motor problems and anxiety in children with developmental coordination disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Storytelling
  • Anxiety
  • Gross Motor Skills
  • Virtual