نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 dylaman

2 استادیار رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی تهران

3 بیومکانیک ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی خوارزمی

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تاثیر مداخله آموزشی بر ویژگی های کینماتیکی راه رفتن در کودکان 3-5 سال بود.
روش بررسی: بیست و چهار کودک 3-5 سال به طور تصادفی در دو گروه (گروه مداخله: 12 نفر و گروه کنترل: 12 نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله به مدت شش هفته و هفته ای دو جلسه به تمرینات پرداختند. دامنه حرکتی زوایای مفاصل ران، زانو و مچ پا در صفحه ساجیتال در لحظه برخورد پاشنه با زمین و لحظه جدا شدن انگشت شست پا از زمین، قبل و پس از مداخله اندازه گیری شد.
یافته ها: آزمون t همبسته نشان داد که مداخله آموزشی بر تغییر متغیرهای کینماتیکی اندام تحتانی در سطح 05/0=α، اثر معنا دار دارد (در گروه مداخله: در لحظه برخورد پاشنه با زمین میزان دورسی فلکشن مچ پا بعد از اجرای مداخله 5/35% افزایش یافته، فلکشن زانو 62/20% و فلکشن ران 20% کاهش یافته است. همچنین در لحظه جدا شدن شست پا از زمین میزان پلانتار فلکشن مچ پا بعد از اجرای مداخله 73/37% افزایش یافته، فلکشن زانو 74/16% کاهش یافته و اکستنشن ران 61/37% افزایش یافته است). بر اساس نتایج تحلیل واریانس یک طرفه، بین گروه تمرینی و کنترل در متغیرهای کینماتیکی راه رفتن، تفاوت معنا دار وجود داشت.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که یک دوره مداخله آموزشی برای تغییر الگوی کینماتیکی راه رفتن در کودکان 3-5 سال مناسب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of six weeks of linear pedagogy on the kinematics pattern of walking in 3-5 years old children

نویسندگان [English]

  • maryam ghorbani 1
  • Rasoul Yaali 2
  • Hassan Sadeghi 3
  • Amir Letafatkar 3

1 non

2 Assistant professor of motor behavior, Kharazmi university of Tehran

3 non

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was the effect of educational intervention on gait kinematic characteristics in motor in children 3-5 years old.
Methods: Twenty-four children aged 3-5 years old were randomly divided into two groups (intervention group: 12 per, and control group: 12 per). The intervention group practiced for six weeks and two sessions a week. The range of motion of the hip, knee and ankle joints was measured on the sagittal plane at the moment the heel contact the ground and the moment the toe off from the ground, before and after the intervention.
Results: Paired t-test showed that educational intervention had a significant effect on the change of lower extremity kinematic variables at the level of α = 0.05 (In the intervention group: at the moment of heel contact with the ground, the amount of dorsiflexion of the ankle increased by 35.5% after the intervention, knee flexion decreased by 20.62% and hip flexion decreased by 20%. Also, at the moment of toe off from the ground, the amount of plantar flexion of the ankle increased by 37.73% after the intervention, knee flexion decreased by 16.74% and hip extension increased by 37.61%). Based on the results of ANOVA analysis, there was a significant difference between the exercise and control groups in the kinematic variables of walking.
Conclusion: The results showed that a linear pedagogy course is suitable for changing the kinematic pattern of walking in children 3-5 years old.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gait
  • linear pedagogy
  • kinematics
  • lower limb