نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران

3 گروه رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مرور مطالعات انجام‌شده در ایران روی پیامدهای یادگیری مهارت‌های حرکتی و ورزشی براساس روش‌های آموزش خطی و غیرخطی بود. برای ترکیب کیفی ادبیات پژوهشی از روش مرور نظام‌مند براساس خط مشیء‌های نسخه 2020 بیانیه پریزما استفاده شد. جستجو با استفاده از 26 عبارت از سه منبع اطلاعاتی (سامانه نشریات علمی ایران، پایگاه مجلات تخصصی نور و گوگل اسکولار) در بازه زمانی سال 2000 تا 2022 میلادی انجام شد و در مجموع، 2086 رکورد در جستجوی اولیه حاصل شد. پس از بررسی عناوین، چکیده‌ها، حذف رکوردهای تکراری، بررسی متن کامل مقالات و بررسی معیارهای ورود و خروج، در نهایت 26 مقاله واجد شرایط انتخاب گردید. در مجموع، 88 درصد مطالعات مربوط به پنج سال اخیر بودند و 1008 نفر در آنها شرکت داشتند (41 درصد پسر). بیشتر مطالعات در زمینه تربیت بدنی مدارس (58 درصد) روی آموزش نُه گونه مهارت حرکتی- ورزشی متمرکز داشته و پیامدهای جسمی- حرکتی و ورزشی (80 درصد)، شناختی (19 درصد) و عاطفی (42 درصد) در آنها بررسی شده است. بجز چند مطالعه ناهمخوان، در بیشتر مطالعات، روش‌های آموزش غیرخطی از جمله رویکرد دانش‌آموز محور، مدل آموزش ورزش، یادگیری مشارکتی، رویکرد هدایت‌شده با محدودگرها و رویکردهای مبتنی بر بازی (مدل آموزش بازی برای فهمیدن، رویکرد بازی‌های تاکتیکی، حس بازی، تمرین بازی، آموزش بازی‌های موقعیتی) در ایجاد پیامدهای مثبت یادگیری اثربخشی‌تر از روش‌های آموزش خطی بودند. براساس یافته‌های مرور نظام‌مند حاضر، ملاحظات روش شناسی و مسیرهای آتی برای پژوهش روی روش‌های آموزش مهارت‌های حرکتی و ورزشی مورد بحث قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Outcomes of Linear and Non-Linear Pedagogy in Learning Sport and Motor Skills: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Mehrab Mehranmanesh 1
  • Seyyed Mohammad Kazem Vaez Mousavi 2
  • Mohammad Ali Aslankhani 3

1 Department of Motor Behavior, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Physical Education and Sport Science, Imam Hossein University, Tehran, Iran

3 Department of Motor Behavior, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to review the studies conducted in Iran on the learning outcomes of motor and sports skills based on linear and non-linear pedagogy. A systematic review method based on the 2020 edition of the PRISMA statement was adopted for the qualitative synthesis of the literature. The search was conducted using 26 terms from three information sources (Iranian Scientific Journals System, Noor Specialized Journals Database, and Google Scholar) from 2000 to 2022. A total of 2086 records were obtained in the initial search. After assessing the inclusion and exclusion criteria, 26 eligible articles were included in this review. In total, 88% of the studies were conducted in the last five years, in which 1008 individuals participated (41% male). Most of the studies have been conducted in the field of physical education in schools (58%) focused on the instruction of nine types of motor and sport skills and examined physical (80%), cognitive (19%), and affective (42%) outcomes. Except for a few inconsistent studies, in most of the studies, non-linear pedagogies such as student-centered approach, sport education model, cooperative learning, constraint-led approach, and game-centered approaches (i.e., teaching games for understanding, tactical game approach, game sense, play practice, situated game teaching) were more effective in creating positive learning outcomes than linear pedagogies. Based on the findings of this systematic review, methodological considerations and future directions for research on the pedagogy of motor and sports skills are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedagogy
  • Learning Outcomes
  • Traditional Teaching
  • Model-Based Teaching
  • Physical Education