نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22089/mbj.2022.12555.2023

چکیده

هدف این پژوهش تعیین تاثیر ترکیب تصویرسازی‌حرکتی و مشاهده‌عمل بر یادداری و انتقال مهارت سرویس بلند بدمینتون در رده‌های سنی مختلف با تاکید بر نقش نورون‌های آینه‌ای بود. این تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون پس-آزمون با گروه کنترل بود. سی نفر خانم سالم در گروه‌های سنی نوجوانان (2/2 ± 13 سال)، بزرگسالان (6/3 ± 34 سال) و سالمندان (4/1 ± 63 سال) به صورت دردسترس انتخاب و در گروه‌های ده نفری قرار گرفتند. تست سرویس بلند بدمینتون اسکات و فاکس در پیش‌آزمون اجرا و سپس فعالیت نورون‌های آینه‌ای در سه ناحیه C3، C4 و CZ در حالت پایه و در حین ترکیب تصویرسازی و مشاهده‌عمل توسط دستگاه الکتروانسفالوگرافی ثبت شد. شرکت‌کنندگان هر جلسه سه‌بار یک ویدئو از اجرای صحیح حرکت که حاوی شش تکرار بود مشاهده می‌کردند درحالی‌که همزمان به شیوه پتلپ تصویرسازی انجام می-دادند. این مداخله سه روز در هفته در طول شش هفته اجرا شد. پس از سه روز بی‌تمرینی آزمون یادداری و یک روز پس از آن، در آزمون انتقال شرکت کردند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری تحلیل واریانس مختلط و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان داد همه گروه‌ها به‌طور معنی‌داری پیشرفت کردند اما بین یادداری و انتقال سرویس بلند بدمینتون و فعالیت نورون‌های آینه‌ای در ترکیب تصویرسازی حرکتی و مشاهده‌عمل در نوجوانان، بزرگسالان وسالمندان تفاوت معنی‌دار وجود‌نداشت. درنتیجه سن تاثیر معنی‌دار در استفاده ترکیب تصویرسازی حرکتی و مشاهده‌عمل بر یادگیری سرویس بلند بدمینتون نداشته و همه گروه‌ها نسبت به پیش‌آزمون در مرحله یادداری و انتقال پیشرفت کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of motor imagery and action observation combination on learning of Badminton high serve in different age group with emphasis on role of mirror neuron

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mohammadi 1
  • Mehdi RafeiBoroujeni 2

1 Department of Motor Behavior and Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan.

2 Department of Motor Behavior and Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of combining motor imagery and action observation on retention and transfer of Badminton Long Service skill in different age groups with emphasis on the role of mirror neurons. This study was semi experimental with non-equivalent pretest-posttest control group design. Thirty healthy females in adolescent(14±2.2 years), adult(34±3.6 years) and older adult(63±1.4 years) age groups conveniently selected and assigned in 10 person groups. Scott and Fox Badminton Long Service was done during pre-test and then electroencephalography was used to record mirror neuron activation pattern from C3, C4 and CZ of brain areas during baseline and combination of motor imagery and action observation. Participants watched a video of the proper performance of the badminton long service containing six repetitions three times in each session, while simultaneously performing PETTLEP motor imagery. The intervention was performed three days a week for six weeks. Then, participants participated in retention test after three days without intervention and one day latter transfer test was done. Data were analyzed using mixed analysis of variance and analysis of covariance. Results revealed that following the intervention, the performance of all intervention groups significantly improved. There were no significant differences between retention and transfer test of badminton long service and mirror neuron activation during combination of action observation and motor imagery between different age groups. Therefore, Age did not have a significant effect on learning of badminton long service when participant participated in the combination of motor imagery and action observation intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PETTLEP’s mental imagery
  • Action Observation
  • Motor Imagery
  • Mirror Neurons