نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی

3 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی ،تهران

4 گروه بیومکانیک و فناوری ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

10.22089/mbj.2022.11095.1986

چکیده

هدف از پژوهش حاضر اثر دستکاری قیود تکلیف در بازی در زمین های کوچک (اس.اس.جی) بر تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان در بازی رقابتی فوتبال بود. در یک راهبرد نیمه تجربی با اندازه های تکراری، 24 بازیکن مبتدی فوتبال از رده سنی 17-11 سال در دو گروه 12 نفره قرار گرفتند. در جلسات تمرین، گروه اول با تعداد بازیکن برابر و گروه دوم با تعداد بازیکن نابرابر در زمین با ابعاد (30 ×20) بازی کردند. دوره تمرینی شامل 4 جلسه مداخله در هفته به مدت سه هفته (در مجموع 12 جلسه) بود. هم چنین یک بازی رقابتی در آخر هر هفته برگزار شد که عملکرد بازیکنان در بازی های رقابتی 7 در مقابل 7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل شبکه های تیمی نشان داد که گروه تمرینی با بازیکن نابرابر نسبت به گروه تمرینی با بازیکن برابر، میانگین چگالی تیمی بالاتری داشتند. کمترین مقدار مرکزیت بردار ویژه مربوط به گروه تمرینی با تعداد نابرابر بود و در شاخص کل پیوندها نیز در همه بازی ها بیشترین پاس کاری را داشتند. نتایج نشان داد بین پس آزمون و پیش آزمون عملکردهای پاس موفقیت آمیز (001/0p=)، دریبل (010/0p=) و شوت به سمت دروازه (05/0p=) تفاوت معناداری وجود دارد. این نتایج نشان می دهد که بازی های اس.اس.جی در ارتقا تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان فوتبال نقش به سزایی دارد و میتوان از انواع دستکاری قیود تکلیف در انتقال مهارتهای جمعی و تکنیکی به فوتبال رقابتی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Manipulation Task Constraints in SSG on Team Interactions and Technical Performance of Players in Competitive Football Game: Application of Social Network Theory in Performance Analysis

نویسندگان [English]

  • marzieh entezari 1
  • Abbas Bahram 2
  • saeed arsham 3
  • Ali Sharifnezhad 4

1 Department of motor behavior, kharazmi University,Tehran,, Iran

2 Department of motor behavior kharazmi University, Tehran,,Iran

3 Department of motor behavior kharazmi University,Tehran,,Iran

4 Department of Sport Biomechanics and technology, Sport Science Research Institute, Tehran. Iran

چکیده [English]

The purpose study was to investigate the effect of manipulating task constraints in Small-sided game (SSG) on team interactions and the technical performance of players in a competitive football game. In a quasi-experimental strategy with repeated measures, 24 amateur players of football aged 11-17 were divided into two groups of 12 people. In training sessions, the first group played with equal number of players and the second group played with the unequal number of players on a field dimensions (20×30) The SSG training period consisted of 4 intervention sessions per week for three weeks (12 sessions in total). There was also a competitive game at the end of each week in which the performance of the players in the competitive games 7 Vs 7 was analyzed. The results of team network analysis showed that the group with unequal player training in games had a higher average team Density than the group with equal player training. The lowest value of Eigenvector centrality belonged to the training group with unequal numbers, and in the total link index, they had the highest number of passes in all games. The results showed that there was a significant difference between post-test and pre-test successful pass (p =0.001), dribble (p = 0.010), and goal shooting (p = 0.05). These results show that SSG games play an important role in promoting team interactions and technical performance of football players and that a variety of task constraints can be used to transfer collective and technical skills to football.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Task Constraints
  • Small Sided Games
  • team Density
  • Eigenvector centrality
  • Social Networks