نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ارومیه-دانشگاه ارومیه-دانشکده تربیت بدنی

2 هیأت علمی

3 عضو هیئت علمی/ دانشکده علوم ورزشی /دانشگاه ارومیه / ارومیه/ ایران

10.22089/mbj.2022.12031.2014

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات بینایی- ورزشی و تحریک مستقیم الکتریکی مغز بر عملکرد بینایی بازیکنان والیبال بود. 36 بازیکن مرد والیبال با دامنه سنی 18 الی 27 سال با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس نمونه‌ها به‌صورت تصادفی به سه گروه 12 نفری تمرینات بینایی-ورزشی، tDCS و کنترل تقسیم شدند. برای ارزیابی عملکرد بینایی از مجموعه آزمون‌های نرم افزاری کانتب استفاده شد. تمرینات بینایی- ورزشی و tDCS به مدت 10 جلسه و هر جلسه 20 دقیقه روی گروه‌های مداخله اعمال شد. پس از 10 جلسه تحریک مستقیم الکتریکی مغز و تمرینات بینایی- ورزشی از هر سه گروه، پس‌آزمون به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که tDCS برخلاف تمرینات بینایی-ورزشی تأثیر معناداری روی عملکرد بینایی داشته است )05/0(p<. بنابراین مداخله tDCS برای بهبود عملکرد بینایی در دو بعد حافظۀ کوتاه‌مدت بینایی و حافظۀ بازشناسی فضایی مناسب بوده و می‌تواند جهت بهبود حافظه به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Sports vision training and Transcranial Direct Current Stimulation on short-term visual memory and recognition memory of Volleyball Players

نویسندگان [English]

  • fateme sadat baghande 1
  • Fatemeh Sadat Hosseini 2
  • Jalal Dehghanizade 3

1 urmia

2 Motor Behavior,Urmia University

3 Assistant Professor in Motor Behavior/ Faculty of sport sciences/ Department of Motor Behavior and Sport Management/ University of Urmia, Urmia, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of sport vision and tDCS training on the short-term visual memory and recognition memory of volleyball players. 36 male volleyball players (aged between 18-27 years) were selected using the convenience sampling method. Then they were randomly divided into three groups: control, sport vision, and tDCS training groups. To measure visual function, a pack of KANTIB software tests was used. The sport vision and tDCS training in intervention groups lasted for 10 sessions and 20 minutes. A post-test was performed for both groups after 10 sessions of electronic stimulation of the skull indirectly. The covariance analysis test and Bonferroni post hoc test were used to analyze the results. Results of the present study showed a significant effect of tDCS training on volleyball player's vision compared to sport vision training. It can be concluded that tDCS training in the present study was suitable for improving visual function in both short-term visual memory and recognition memory. It could be used as an intervention method to improve the visual function of volleyball Players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports vision training
  • tDCS
  • Volleyball players