فرایند پذیرش مقالات

مامی مقالاتی که به صورت الکترونیکی در سامانه نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی ثبت گردند در ابتدا توسط سردبیر نشریه بررسی و در صورت دارا بودن ملاک های لازم برای انجام بررسی های تخصصی بیشتر وارد فرایند داوری می شوند. این مقالات بدون نام نویسندگان توسط حداقل 2 داور که از سوی سردبیر و هیات تحریریه انتخاب می‌شوند ارزیابی خواهند شد و نویسنده مسئول از پذیرش، رد یا نیاز به اعمال اصلاحات درخواستی از سوی داوران در اسرع وقت مطلع خواهد شد. چنانچه مقاله کاملاً مطابق موارد ذکرشده در این راهنما بوده و پذیرش کامل داوران را نیز اخذ نماید، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

 

معیارهای پذیرش مقالات برای بررسی(دلایل عدم رد بدون داوری):

 • اصالت مقاله
 • مطابقت موضوعی مقالات ارسالی با ماهیت نشریه
 • نوآوری در مقالات ارسالی و نو بودن نتایج
 • کاربردی بودن نتایج تحقیق
 • استفاده از روش های تحقیقی درست و نوین
 • استفاده از شیوه های مناسب گزارش نتایج تحقیق و آمار صحیح
 • بکارگیری از روش های علمی در تدوین مقاله
 • رعایت قالب کلی نگارش مقاله مطابق با فرمت نشریه 

 

   

      خلاصه آماری عملکرد نشریه در سال1399

 •  متوسط مقالات دریافتی در سال: 90 مقاله
 •  متوسط زمان بررسی مقاله: 100 روز
 • متوسط زمان بررسی اولیه مقاله: 10 روز
 • متوسط زمان در انتظار چاپ مقاله پذیرفته شده: 12 ماه

نسبت مقالات پذیرفته شده به دریافتی: 34 درصد