مقالات کوید 19

مقالات با موضوع بیماری کووید19(کرونا)فرآیند بررسی و داوری شان در حداقل زمان ممکن انجام خواهد گرفت و در صورت پذیرش، فرآیند چاپ با قید فوریت صورت خواهد گرفت. 

تاثیر یک دوره بازی های حرکتی هدفمند مفرح مجازی بر آمادگی جسمانی کودکان در دوران قرنطینه خانگی ناشی از شیوع ویروس کرونا