نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار یادگیری و کنترل حرکتی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 کارشناسی‌ارشد آموزش در تربیت‌بدنی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی محیط آموزش فراگیر بر رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی دانش‌آموزان ابتدایی مبتلا به کم‌توانی ذهنی در مدارس عادی و استثنائی بود. در این پژوهش، اعضای گروه نمونه 80 کودک با کم‌توانی ذهنی با میانگین سنی607/1± 725/10 سال و در دامنة سنی هشت تا 14 سال بودند. این دانش‌آموزان در دستة کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر بودند و در مدارس عادی یا مدارس کودکان استثنائی مشغول به تحصیل بودند.در این پژوهش علی مقایسه‌ای، برای سنجش رشد مهارت‌های حرکتی از آزمون تبحر حرکتی برونینکس اوزرتسکی، برای اندازه‌گیری میزان رشد اجتماعی از مقیاس رشد اجتماعی وایلند و برای سنجش بلوغ عاطفی از مقیاس بلوغ عاطفی بهارگاوا (1991) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی مدارس ابتدایی عادی به‌صورت معناداری بهتر از همتایان این دانش‌آموزان در مدارس استثنائی است (P < 0.05). تحلیل بیشتر نتایج نشان داد که رشد حرکتی درشت خیلی بیشتر از رشد ظریف تحت‌تأثیر این محیط آموزشی قرار دارد و تأثیر این محیط آموزشی بر خرده‌مقیاس‌های رشد حرکتی به‌ترتیب بر هماهنگی دوسویه، تعادل، هماهنگی اندام فوقانی، قدرت، سرعت دویدن و چابکی و سرعت چالاکی اندام فوقانی است. در رشد اجتماعی، خرده‌مقیاس‌های خودیاری عمومی، اجتماعی‌بودن، خودیاری در خوردن، ارتباط و جابه‌جایی و حرکت، به‌ترتیب بیشترین تأثیر را پذیرفته‌اند و در رشد عاطفی نیز فروپاشی شخصیت، فقدان استقلال، ناسازگاری اجتماعی، بازگشت عاطفی و نبود ثبات عاطفی بیشترین تغییر را دارند. این نتایج به‌خوبی نشان داد اگر دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی در مدارس عادی آموزش ببینند، جنبه‌های مختلف رشد بهتری را تجربه می‌کنند و از این فواید بهره‌مند خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Inclusive Education System in Elementary Schools on Motor, Social and Emotional Development of Students with Intellectual Disability

نویسندگان [English]

 • Ali Kashi 1
 • Behrouz Ghorbanzadeh 2
 • Zohreh Shirvaniha 3

1 Assistant Professor of Motor Learning and Control, Sport Science Research Institude, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Motor Behavior, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

3 M.Sc. of Education in Physical Education, University of Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effect of inclusive educationl system on motor, social and emotional development of elementary students with intellectual disability in ordinary schools and exceptional schools. In this research, the sample consisted of 80 children with intellectual disability with an average age of 10.752 ± 1.607 years old and between the ages of 8-14 years old. These students were educated in ordinary or exceptional schools. In order to measure the motor development, we used Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, to measure the social development we used Vineland social maturity scale and for measure emotional maturity, we used Emotional maturity Scale (EMS) Singh and Bhargava, 1991. The results of this study showed that motor, social and emotional development in mentally disabled students of ordinary elementary schools was significantly better than those of students in extraordinary schools (P <0.05). Further analysis of these results showed that gross motor development was much moreaffected than the fine motor development. In this variable some sub test that get more influence from this educational environment was bilateral coordination, balance, upper limb coordination, strength, speed, and Agility and agility of the upper extremity respectively. In social development, the subscales of General self-help ability, Socialization skills, Self-help eating, Communication skills and Locomotion skills were the most influential, respectively. In emotional development, the disintegration of personality, lack of independence, social incompatibility, emotional return and emotional instability of the greatest change had. These results showed well that if students with intellectual disability are educated in ordinary schools, they will experience better aspects of development and benefit from these environments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inclusive Educational system
 • Motor development
 • Social development
 • Emotional development
 • intellectual disability
 1. World Health Organization. World Health Statistics; 2008. http//www.who.int/wh()Sis/ whostat/EN_WHS09_ on DCL-, 17, 2008.
 2. Soleimani F, Mir Esposi Z. Down syndrome, new methods in care and treatment. 2nd ed. Tehran: Publications of the University of Social Welfare and Rehabilitaion; 2010. (In Persian).
 3.  Hardman ML, Egan MW, Drew CJ. 12th edition. Human exceptionality: School, community, and family. Human exceptionality: School, community, and Family.12th Edition; 2016.
 4. Deborah J, Fidler L, Lynn N. Education and children with down syndrome: Neuroscience, Development, and intervention. mental retardation and developmental disabilities. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2007;13:262 – 71.
 5. Buckley S, Bird G, Sacks B. Evidence that we can change the profile from a study of inclusive education. Down syndrome: Res Pract. 2006;9:51–3.
 6. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. International Conference on Education, 48th session, Geneva, Switzerland, 25-28 November 2008.
 7. Barton L. The politics of special educational needs. Lewes: Falmer Press; 1988.
 8. DePauw KP, Doll-Tepper G. Toward progressive inclusion and acceptance: Myth or reality? The inclusion debate and bandwagon discourse. Adapt Phys Activ. 2000;17(2),135–43.
 9. Hunt P, McDonnell J. Inclusive education. In Odom SL, Horner RH, Snell ME, Blacher J, editors. Handbook of developmental disabilities. New York: The Guilford Press; 2007. p. 269–91.
 10. Rink, J. E. Teaching physical education for learning. 6th ed. New York: McGraw Hill; 2009.
 11. Fitzgerald, H. Disability and physical education. In: Kirk D, Macdonald D, O’Sullivan M, editors. The handbook of physical education. London: Sage; 2006. p. 752–66.
 12. Qi J, Ha AS. Inclusion in physical education: A review of literature. J Intellect Disabil Res, 2012;59(3):257-81.
 13. Meegean S, MacPhail A. Irish physical educators attitude toward teaching students with special educational needs. Eur Phys Educ Rev. 2006;12(1): 75–97.
 14. Kudlacek M, Jesina O, Sterbova D. The nature of work and roles of public school adapted physical education in the united state. Eur J Adapt Phys Activ. 2008;1(2):   45–55.
 15. Tant M, Watelain E. Forty years later: A systematic literature review on inclusion in physical education (1975–2015): A teacher perspective. Educ Res Rev. 2016;19,         1-17.
 16. Khalkhali, A, Kabinee Moghadam S. Study of the bases of development of inclusive education and obstacles to its implementation. Educ Psychol. 1;2009:86-101.
 17. Fidler DJ. The emergence of a syndromespecific personality-motivation profile in young children with Down syndrome. Downs Syndr Res Pract. 2006 Jul;10(2):53-60.
 18. Alizadeh H. Attention deficit hyperactivity disorder (features, evaluation and treatment). Tehran: Roshd; 2007. (In Persian).
 19. Kashi A, Sheikh M, Dadkhah A, Arabameri E, Hemayattalab R. The effect of selected training program on perceptual- motor skills and physical characteristics of Down syndrome individuals. PhD thesis. Tehran University; 2013. (In Persian).
 20. Wuang YP1, Su CY. Reliability and responsiveness of the Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency-second edition in children with intellectual disability. Res Dev Disabil. 2009;30(5):847-55.
 21. Fazel Kalkhoran J, Homayounnia M, Mohammadzadeh M R. Social development of educable mentally disabled children: The effect of primary school games on social development of educable mentally disabled children. Health Education and Health Promotion of Iran. 2014;3(3):266-76. (In Persian).
 22. Tavakkoli M, Baghooli H, Ghamat Boland H, Bolhari J, Birashk B. Standardizing vineland adaptive behavior scale among Iranian population. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2000; 5(4):27-37. (In Persian).
 23. Indrabhushan KumarAmool R. Singh,1 and S. Akhtar2Social development of children with mental retardation. Ind Psychiatry J. 2009;18(1):56–9.
 24. Taheri M, Pourmohammadreza Tajrishi M, Molly G, Rahdozar M, Arshi B. The relationship between maternal attachment styles and social maturation of mentally disabled students in guidance school of Shiraz (Year of education, 2009-2009). Hakim. 2010; 2(13):99-107. (In Persian).
 25. Hooman HA, Ademi Jamali M, Ghasemi L. Study on the validity, validity, validity and softness of social maturity test and its relationship with emotional maturity in high school students in Babol. Psychol Res. 2011;3(9):13-27. (In Persian).
 26. Parua RK. Emotional development of children with visual impairment studying in integrated and special schools. Int J AdvRes. 2015; 3(12);1345 –8.
 27. Rink, J. E. Teaching physical education for learning. 6th ed. New York: McGraw Hill; 2009.
 28. Department for Education and Employment/Qualifications & Curriculum Authority.  Physical education: The national curriculum for England. London: HMSO. Department for Education and Science. (1978). Special educational needs: Report of the committee of enquiry into the education of handicapped children and young people (The Warnock Report). London: HMSO; 1999.
 29. National Association for Sport and Physical Education. Moving into the future: National physical education standards. A guide to content and assessment. 2nd ed; 2004.
 30. Sibley BA, Etnier JL. The relationship between physical activity and cognition in children: a meta-analysis.Pediatr Exerc Sci. 2003;15(3),243-56.
 31. Payne G, Isaacs L. Human motor development. 5th ed. Translators: Khalaji H, Khajavi D. Arak: Arak University publication; 2005.
 32. Ken H. The situation of physical education in schools: A European perspective/Ken Hardman. Human Movement. 2008;(1):5-18.
 33. Lee SM, Burgeson CR, Fulton JE, Spain CG. Physical education and physical activity: Results from the school health policies and programs study 2006. J Sch Health. 2007;77(8):435-63.
 34. Huang HH, Diamond KE. Early childhood teachers' ideas about including children with disabilities in programmes designed for typically developing children. Int J Disabil, Develop Educ. 2009;56(2),169-82.
 35. Gelder M, Gath D, Mayou R. Oxford textbook of psychiatry. 2nd edition. Oxford Medical Publciations, Oxford, 1989.
 36. DePauw KP, Doll-Tepper, G. Toward progressive inclusion and acceptance: Myth or reality? The inclusion debate and bandwagon discourse. Adapt Phys Activ Q. 2000;17(2),135–43.
 37. Jahiel, R. I. Social modulation of disability: Development of an analytical framework and study of distal interactions. ALTER-Eur J Disabil Res. 2007;1(1),23-42.
 38. Galaho D'A, Ozmon JC. Understanding motor growth during different lifetimes. Sixth ed. Translators: Hemayattalab R, Movahedi A R, Farsi A R. Science and Motion Publishing; 2006.
 39. Campbell J, Gilmore L, Cuskelly M. Changing student teachers’ attitudes towards disability and inclusion. J Intellect Dev Disabil. 2003;28:369–79.
 40. Wolpert G. What general educators have to say about successfully including students with Down syndrome in their classes. J Res Child Educ. 2001;16:28–38.
 41. Lloyd J, Moni KB, Jobling A. Breaking the hype cycle: Using the computer effectively with learners with intellectual disabilities. Down Syndrome: Res Pract. 2006;9:68–74.