آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 870
تعداد پذیرش 208
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 513
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 310

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 271
تعداد مشاهده مقاله 220121
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 130913
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 54 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 445 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 423 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 61 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 125 روز
درصد پذیرش 24 %