بررسی اقتصاد دویدن در افراد مبتدی: نقش کانون توجه مربوط و نامربوط با بعد درونی و بیرونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم رفتاری و شناختی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده تربیت بدنی

3 دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

چکیده

نوع تمرکز توجه بر وضعیت فیزیولوژیکی و روانشناختی افراد در طول دویدن تاثیرگذار است. هرچند نقش موثر راهبردهای توجه بیرونی در تولید حرکات بهینه بارها مورد تاکید قرار گفته است، اما هنوز نقش توجه به عوامل مرتبط و نامرتبط با حرکت در شرایط دستکاری قیود مختلف تکلیف و فرد، به خوبی مشخص نشده است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش راهبردهای توجهی مربوط و نامربوط با بعد درونی و بیرونی بر اقتصادِ دویدن افراد مبتدی انجام شد. دوازده زن مبتدی (دامنه سنی 18 تا 30 سال) تکلیف دویدن روی تردمیل را انجام دادند. به منظور اندازه‌گیری سرعت حداکثر شرکت‌کنندگان، سرعت تردمیل با 6 کیلومتر بر ساعت شروع شد و پس از هر یک دقیقه سرعت 2 کیلومتر بر ساعت افزایش ‌یافت. این روند تا زمانی‌که خستگی ارادی پدیدار شود، ادامه داشت. سرعت استفاده شده در هر چهار شرایط آزمایشی (درونی مربوط، بیرونی مربوط، درونی نامربوط، بیرونی نامربوط) 70% سرعت بیشینه‌ی هر فرد بود.

نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری نشان داد، که استراتژی توجه مربوط درونی/ بیرونی منجر به اکسیژن مصرفی بالاتر، در نتیجه اقتصاد دویدن پایین‌تر در افراد مبتدی گردید. نتایج گروه توجه نامربوط درونی/ بیرونی نشان داد که دویدن با این دو شرایط سبب مصرف اکسیژن کمتر گردید (اقتصاد بالاتر).

نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌کند که توجه نامربوط اقتصادی‌ترین روش در دویدن افراد مبتدی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Running economy in beginners: The role of associative and dissociative attentional focus with internal and external dimensions

نویسندگان [English]

  • mahin aghdaei 1
  • alireza farsi 2
  • maryam khalaji 3
1 Department of behavioral and cognitive science, Faculty of Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 faculty of physical science and health, shahid beheshti university, tehran, iran
چکیده [English]

Type of attentional focus on physiological and psychological state of people can be effective running time. Although the role of external attention approaches in forming optimal movement has been approved for several times, the role of associative and dissociative factors with movement has not been known in the case of manipulating the different tasks and individual constraints. Therefore, the presents study examined the role of associative and dissociative attentional focus with internal and external dimensions on running economy of beginners.

Twelve beginner women (aged 18 to 30 years old) ran on the treadmill. To measure Vmax of participants, the starting speed was set at 6 km/h and increased to 2 km/h per minute. The process was continued until voluntary fatigue. The speed used in each of the five test conditions (internal associative, external associative, internal dissociative, external dissociative, control) was 70% of the maximum speed of each individual.

The results of repeated- measure ANOVA revealed that associative attentional focus with internal/external dimension resulted in higher oxygen consumption and blood lactate, which caused lower running economy in beginners. The results of internal/external dissociative attention indicated lower consumption of oxygen and less amount of blood lactate (higher economy).

Based on the results of the present study, dissociative attention is the most economical method for running in beginners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: endurance
  • Fatigue
  • oxygen consumption
  • Running

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 15 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری: 22 اسفند 1397
  • تاریخ پذیرش: 08 اردیبهشت 1398