نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشد حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه رفتارحرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز

5 مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگا علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر برنامه تمرین واقعیت مجازی بر توانایی تصویرسازی حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی بود. تعداد 40 کودک دختر 7 تا 10 سال با اختلال هماهنگی رشدی در شهر تبریز با استفاده از پرسشنامه های اختلال هماهنگی رشدی والدین، سیاهه مشاهده حرکتی معلمان و آزمون برونیکز اوزرتسکی شناسایی شده و به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه تجربی و کنترل جایگزین شدند. برنامه تمرین واقعیت مجازی شامل منتخبی از بازی‌های سیستم ایکس باکس 360 کینکت بودند که به مدت 8 هفته(2 جلسه در هفته و هر جلسه 30 دقیقه) انجام گرفت. توانایی تصویرسازی حرکتی کودکان نیز با استفاده از آزمون چرخش دست اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان دادند که بین گروه تجربی و کنترل در توانایی تصویرسازی حرکتی تفاوت معناداری وجود داشت(P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Virtual Reality Training on Motor Imagery Capability of Children with Developmental Coordination Disorder

نویسندگان [English]

  • Soghra Ebrahimisani 1
  • Mahdi Sohrabi 2
  • Hamid Reza Taheri Torbati 3
  • MohammadTagi Aghdasi 4
  • Shahrokh Amiri 5

1 Ph.D. Candidate of Motor Development, Ferdowsi University of Mashhad

2 Department of motor behavior, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

3 Professor of Motor Behavior, Ferdowsi University of Mashhad

4 Professor of Motor Behavior, University of Tabriz

5 Research Center of Psychiatry and Behavioral Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of virtual reality training program on motor imagery ability in children with developmental coordination disorder(DCD).The sampling design was purposive and 40 female children with DCD(aged 7-10years) from students of Tabriz, by using DCDQ, PMOQ-T, and BOTMP tests were identified and were randomly replaced in two groups of experimental and control groups. The virtual reality training program consisted of a selection of Xbox 360 Kinect games that were performed for 8 weeks (2 sessions per week and each session lasting 30 minutes). Motor imagery of children was also measured by using a hand rotation task test. The Results of repeated measure ANOVA showed that there was a significant difference between two groups on motor imagery ability (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developmental Coordination Disorder
  • Xbox Kinect
  • Predictive Motor Control
  • Internal Modeling