نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف کلی این تحقیق، بررسی تأثیر تمرین تکالیف بازنمایی شده بر مهارت های پیش بینی و تصمیم گیری در محیط آزمایشگاه بود. تعداد 58 شرکت کننده با دامنه سنی 08/3 ±22.00 سال و بر اساس معیارهای ورود، به صورت هدفمند و در پنج گروه (شناختی، شناختی- حرکتی، حرکتی، ورزشکار (ماهر) و کنترل) قرار گرفتند. برای ارزیابی اولیه آزمایشگاهی، از آزمون ویدئویی انسداد زمانی به منظور ارزیابی پیش بینی - تصمیم گیری که بر مبنای موقعیت های (مشاهده، ارزیابی وقایع، پیش گویی وقایع بعدی و برنامه ریزی اعمال پیش رو) طبقه بندی شد، استفاده گردید. دقت و کیفیت پیش بینی و تصمیم گیری طی گزارش کلامی ثبت شد. سپس آزمودنی های دو گروه شناختی و شناختی- حرکتی، 8 جلسه تمرین در محیط آزمایشگاه را پشت سر نهاده و در نهایت پس آزمونی برای تمامی گروه ها انجام گردید. فراوانی پاسخ های تاکتیکی صحیح برای هر موقعیت محاسبه و ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل شد. نتایج نشان داد که اثر گروه بر روی طراحی و برنامه‌ریزی برای تصمیم گیری معنی‌دار بود (11 0/0= p، 23 / 0= مجذور اتا، 68/3= (53،4)F ) و در این بین، گروه ورزشکار (ماهر) نسبت به گروه شناختی از مقادیر بالائی در این متغیر برخوردار بودند ( 05/0 p

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of training representative tasks on perceptual-cognitive skills: Identifying involved mental processes

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Alavinamvar
  • Mohammad Vaezmousavi
  • Mehdi Namazizadeh

1. Department of Physical Education & Sport Sciences. Central Tehran Branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the effect of representative tasks on anticipation and decision - making skills in the laboratory environment. 58 participants with mean age 22. 30 ± 3.08 selected based on inclusion criteria and purposefully allocated in five groups (cognitive, cognitive-motor, motor, athlete (skilled) and control). A video-based temporal occlusion test was used to first assess the anticipatory and decision-making skills based on the situations (monitoring, evaluating events, predicting future events, and planning future actions). Cognitive and cognitive-motor groups experienced 8 session training in lab atmosphere, then all groups completed a post-test. Accuracy and quality of anticipation and decision-making was recorded during verbal reports. The frequencies of correct tactical responses were calculated and evaluated for each statement type. Data were analyzed using analysis of covariance in SPSS 21. The results showed that the effect of group on design and planning for decision making was significant (F (53,4)) = 3.68, P = 0.011, eta coefficient 0.23) and the athlete )skilled ( group had high values compared to the cognitive group in this variable (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Cognition"
  • "Anticipation"
  • "Decision-Making"
  • "Verbal reports"