نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی رفتار حرکتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، بخش یادگیری و کنترل حرکتی

4 استادیار

5 دانشگاه اراک، عضو هیأت علمی

چکیده

هدف این مطالعه بررسی این بود که آیا یک مداخله تمرین شناختی منجر به بهبود تعادل و راه رفتن بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی می‌شود. این کارآزمایی بالینی غیر تصادفی با گروه کنترل، تاثیر 12 هفته بسته توانبخشی شناختی آرام را بر تعادل و راه رفتن 20 بیمار اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی را بررسی کرد. بیماران به طور همگن(بر اساس سن و نمره MMSE، و نمره افسردگی) در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. بیماران در گروه مداخله در جلسات توانبخشی شناختی حافظه و توجه (آرام) به مدت 45 تا 60 دقیقه، سه بار در هفته در طول 12 هفته(در مجموع 36 جلسه) شرکت کردند. داده‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون به دست‌آمده از طریق آزمون ایستادن روی پای برتر با چشمان باز و بسته، آزمون سرعت راه رفتن 10 متر، اجرای آزمون سرعت راه رفتن در شرایط اجرای تکلیف دوگانه راه رفتن- شناختی دیداری فضایی، اجرای آزمون سرعت راه رفتن 10 متر در شرایط اجرای تکلیف دوگانه حرکتی- راه رفتن با استفاده از آزمون t همبسته و مقایسه پس‌آزمون دو گروه با استفاده از t مستقل تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد گروه مداخله شناختی بهبود معناداری در تعادل ایستا با چشم باز و بسته و سرعت راه رفتن در شرایط ساده و دوگانه از پیش آزمون به پس آزمون داشتند. (0.05≥P). گروه مداخله شناختی افزایش معناداری در تعادل ایستا با چشم باز و بسته، سرعت راه رفتن در شرایط ساده و دوگانه نسبت به گروه کنترل داشتند. ا

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of cognitive rehabilitation program On Balance and Gait in Man Schizophrenia patients with Depression Disorder

نویسندگان [English]

  • Razieh Khanmohamadi 1
  • mahmoud sheikh 2
  • Fazlollah Bagherzadeh 3
  • davoud hominian 4
  • Daryoush Khajavi 5

1 Department of Motor Behavior, Tehran University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Motor Behavior, Tehran University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Motor Behavior, Tehran University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Tehran University, Tehran, Iran

5 Arak University, Academic member

چکیده [English]

. The purpose of this study was to examine whether a cognitive training intervention leads to significant improvements on measures of balance and gait in schizophrenia inpatient with depression disorder. This non-randomized clinical trial with a control group examined the effect of cognitive training over 12 weeks on balance and gait in 20 man schizophrenia inpatients with depression disorder. Patients were homogeneously(based on age, score of MMSE, scor of depression) assigned to groups of intervention and control . Participations enrolled in intervention group attended in cognitive rehabilitation of memory and attention(ARAM( sessions for 45–60 minutes three times weekly for 12 weeks (36 total sessions). Data of Pre-test and post-test resulting from the test of standing on dominant leg with opened and closed eyes ,10-meter gait speed, 10-meter gait speed under gait-visuospatial dual-task condition and 10-meter gait speed under gait-motor dual-task condition were analyzed by using pair- samples t- test and comparing the post-test of the two groups analyzed by using independent t-test. Results showed the cognitive training intervention group had significant increase in static balance with opened and closed eyes and gait speed under single and dual-task condition from pre-test to post-test (p≤0.05). the cognitive training intervention group had significant improve in static balance with opened and closed eyes, gait speed under single and dual-task condition rather than the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance
  • Cognitive training
  • Gait
  • Schizophrenia