نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، مشاهده آثار ارایه بازخورد زیستی رسانایی پوست بر عملکرد تیراندازان ماهر بود. شرکت کنندگان، 10 تیرانداز داوطلب و ماهر رشته تفنگ بادی بودند که به تعداد مساوی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی، پس از شرکت در پیش آزمون تیراندازی، در آموزش و تمرین بازخورد زیستی رسانایی پوست و نیز پنج جلسه تمرین تیراندازی همراه با دریافت بازخورد رسانایی پوست شرکت کرد. گروه کنترل پس از شرکت در پیش آزمون، تمرینات همیشگی خود را اجرا نمود. سپس هر دو گروه در پس آزمون تیراندازی و یک هفته بعد در آزمون انتقال شرکت کردند. نتایج آنالیز واریانس یک سویه نشان داد که، عملکرد تیراندازان گروه تجربی در پس آزمون و آزمون انتقال افزایش معناداری نسبت به پیش آزمون داشته است. همچنین نتایج آزمون ارزیابی استرس نشان داد که توانایی تعدیل انگیختگی تیراندازان گروه تجربی در انتهای دوره، نسبت به ابتدای آن، بهبود معناداری داشته است. به نظر می رسد، تمرین تیراندازی همراه با دریافت بازخورد رسانایی پوست موجب نوعی یادگیری در تنظیم انگیختگی قبل از هر شلیک و در نتیجه خود تنظیمی تیراندازان در ارایه پاسخ مناسب به انگیختگی شده، و نهایتاً عملکرد آن ها بهبود یافته است. به طور خلاصه، نتایج این تحقیق نشان داد که، عملکرد ورزشی از طریق دستگاری سطح انگیختگی و ارایه بازخورد افزوده زیستی بهبود می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effects of Skin Conductance Biofeedback on Elite Shooters’ Performance

نویسندگان [English]

  • Sayyed Hossein Hosseiny 1
  • Mohammad VaezMousavi 2

1 PhD student in motor behavior Behavior of motor learning in Islamic Azad University, Central Tehran Branch

2 Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Imam Hossein University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of providing skin conductance (SC) biofeedback on the performance of elite rifle shooters. Volunteer participants (n=10) were divided into experimental and control groups (n=5, in each group). After pretest, the experimental group, was educated about SC biofeedback, then participated in five shooting practice sessions while receiving skin conductance feedback. The control group, performed five sessions of their regular exercise. Both groups then took part in the posttest and a week later in the transfer test. The results of one-way ANOVA showed that the performance of the experimental group in the posttest and in the transfer test significantly increased compared to the pretest. Also, the results showed that the ability to adjust the arousal level of the experimental group at the end of the intervention, significantly improved. It seems that shooting practice along with receiving SC feedback has led to the self-regulation of shooters in providing an appropriate response to arousal and thus improving performance. In summary, the results of this study showed that athletic performance is improved by stimulating arousal levels and providing biofeedback.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arousal
  • Stress
  • Athletic Performance
  • Shooting
  • psycho-physiology