نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

3 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهرانف ایران

4 گروه رفتارحرکتی و روانشناسی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 گروه بیومکانیک ورزشی و فناوری، دپزوهشگاه علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

اجرای بهینه ضربات پیچیده فورهند مستلزم هماهنگی بین اصلاحات قامتی و اجرای حرکت اصلی می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین زمان شروع و دامنه اصلاحات قامتی پیش بینانه (APA) و خطای ثابت و متغیر در ضربه فورهند تنیس روی میز در بازیکنان ماهر و مبتدی بود. برای این منظور شرکت‌کنندگان ماهر (10 نفر) و مبتدی (10 نفر)، ضربات فورهند را در پارادایم زمان‌بندی پیش‌بینی انطباقی اجرا کردند و همزمان الکترومایوگرافی عضلات قامتی منتخب آن‌ها ثبت شد. یافته‌های بررسی داده‌های الکترومایوگرافی عضلات قامتی نشان داد که اصلاحات قامتی پیش بینانه در تمامی عضلات قامتی قبل از شروع حرکت اصلی رخ داده است. علاوه بر این یافته‌های آزمون مانوآ (MANOVA) دو راهه نشان داد که اجرای بازیکنان ماهر در مقایسه با مبتدی از دقت بالا و خطای متغیر کمتری برخوردار بودند (P<0.05). همچنین نتایج همبستگی گشتاوری پیرسون نشان داد که در میان بازیکنان ماهر هم وقوع زودتر و هم دامنه بزرگتر اصلاحات قامتی پیش بینانه با دقت بالای اجرای آن‌ها همبستگی معنی‌داری دارد (P<0.05)، با این وجود در میان شرکت‌کنندگان مبتدی فقط زمان شروع اصلاحات قامتی پیش بینانه با دقت و خطای متغیر اجرای آن‌ها همبستگی معنی‌داری دارد (P<0.05). پایین تر بودن خطای متغیر در اجرای بازیکنان ماهر نسبت به شرکت‌کنندگان مبتدی و درعین‌حال عدم ارتباط آن با زمان شروع و دامنه اصلاحات قامتی پیش بینانه احتمالاً نشان‌دهنده تثبیت مدل‌های درونی در اثر تمرین و تجربه بلندمدت بازیکنان ماهر در آن مهارت ورزشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Feed-Forward Postural Control and Constant and Variable Error of Coincident Anticipation Timing Task: Study of Skilled and Novice Table Tennis Players

نویسندگان [English]

  • alireza aminaee 1
  • Shahzad Tahmasebi Boroujeni 2
  • Elahe Arab Ameri 3
  • mehdi shahbazi 4
  • ali sharifnejad 5

1 University of Tehran

2 Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran Iran

5 Department of Sport Biomechanics and Technology, Sport Science Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

Optimal performance of complex Forehand stroke needs coordination between postural adjustment and focal movement. the purpose of this study was to investigate the relationship between onset time and magnitude of Anticipatory Postural Adjustment (APA) and constant and variable error of Table Tennis Forehand stroke among skilled and novice players. For this, skilled (n=10) and novice (n=10) participants, perform Forehand stroke under Coincident Anticipation Timing (CAT) paradigm and EMG of selected postural muscles were simultaneously recorded. The results of investigating the EMG data showed that in all postural muscles, APA was occurred before focal movement initiation. In addition, the results of two way MANOVA test showed that in comparison with novices, skilled players had higher accuracy and lower variable error in their performance (P<0.05). Also, the result of Pearson moment correlation test revealed that among skilled players, both early onset time and greater magnitude of APA correlated with higher accuracy (P<0.05); however, only the APA’s onset time correlated significantly with both accuracy and variability of novices’ performance (P<0.05). Lower variable error in skilled players’ performance in comparison to novice counterparts and yet lack of correlation with onset time and magnitude of APA, probably indicates the consolidation of internal models as a result of practice and long term experience of skilled players in that sports skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anticipatory Postural Adjustment
  • Electromyography
  • Coincident Anticipation Timing
  • Accuracy
  • Variability