نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی

2 استادیار رفتار حرکتی- دانشگاه شیراز

3 گروه علوم رفتاری، شناختی و فناوری ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی

4 دکتری رفتار حرکتی دانشگاه تهران

چکیده

هدف تحقیق بررسی بازنمایی عمل در اجرای واقعی و مشاهده پرتاب آزاد بسکتبال در افراد ماهر و مبتدی بود. در این تحقیق شاخص‌های کینماتیک حرکتی در حین اجرا و الگوی حرکات چشم در دو حالت اجرای واقعی و مشاهده بررسی شد. 20 نفر شرکت‌کننده شامل 10 بازیکن بسکتبال ماهر و 10 نفر مبتدی در تحقیق حضور داشتند. طرح تحقیق در دو جلسه انجام شد. در جلسه اول افراد 10 پرتاب آزاد انجام داده و حرکات آن‌ها توسط سیستم آنالیز حرکت، حرکات چشم آن‌ها توسط دستگاه ردیاب بینایی پیوپیل و کل حرکت برای نمایش بعدی توسط دوربین قرار داده شده بر روی سر و دوربین بیرونی ثبت شد. در جلسه دوم افراد پس از نصب سیستم ردیابی بینایی فیلم ویرایش شده اجرای خود را از زاویه اول شخص و سوم شخص مشاهده ‌کردند و ثبت حرکات چشم صورت گرفت. پس از ثبت داده‌ها مقادیر دقت پرتاب، تغییرپذیری هماهنگی درون عضوی، سرعت مچ در لحظه پرتاب، جرک مچ دست، مدت زمان چشم ساکن، مدت زمان تثبیت‌ها و تعداد تثبیت‌ها محاسبه و با استفاده از آزمون‌های آماری t مستقل و تحلیل واریانس مرکب با اندازه‌گیری مکرر (3×2) و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شدند. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 21 انجام شد و سطح معنی داری p≤0/05 درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تغییرپذیری هماهنگی در افراد ماهر کمتر است و الگوی حرکات چشم نیز نه تنها در افراد ماهر و مبتدی متفاوت است بلکه در شرایط اجرای واقعی و مشاهده نیز متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the similarity of action representation in real performance and observing basketball free throw in skilled and beginners: kinematic and eye movement pattern study

نویسندگان [English]

  • saleh rafiee 1
  • Davoud Fazeli 2
  • javad Riyahi 3
  • ayoub asadi 4

1 faculty member of SSRC

2 Assistant Professor of Motor Behavior- Shiraz University

3 Department of Cognitive and Behavioral Science and Technology in Sport, Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

4 Ph.D. of Motor Behavior, University of Tehran

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the action representation in real performance and observing the basketball free throw in skilled and beginners. In this study, the kinematic parameters of movement during real performance and the eye movements pattern in both real and observation modes were studied. Twenty participants including 10 skilled basketball players and 10 beginners, participated in the study. The research design was conducted in two sessions. In the first session, the subjects performed 10 free throws and their movements were recorded by the motion analysis system, their eye movements were recorded by the pupil-based binocular eye trackers device, and the total movement were recorded for the next display by the camera placed on the head and the external camera. In the second session, after installing the eye tracker system, the individuals watched their performance from a first-person and third-person perspective, and eye movements were recorded. After recording the data, the values of throw accuracy, intra-limb coordination variability, wrist speed at the moment of throw, wrist jerk, quite eye duration, fixation time, and number of fixations were analyzed using independent t-test and two-way ANOVA with repeated measures (2 × 3) and Bonferroni post hoc test. Statistical analysis was performed using SPSS 21 software and a significance level of p≤0.05 was considered. The results showed that the coordination variability was less in skilled basketball players and the eye movement pattern is not only different in skilled and beginners but also in terms of actual performance and observation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coordination variability
  • Quiet eye duration
  • Skill Level
  • Basketball Free Throw