نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان

2 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان استادیار دانشگاه نیشابور

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه شایستگی حرکتی ادراک‌شده در دوره کودکی بود. این پرسشنامه شامل دو بعد شایستگی ادراک‌شده مهارت‌های جا به‌جایی (شامل دویدن، پرش جفت، لی لی کردن و جهیدن) و شایستگی ادراک‌شده مهارت‌های کنترل شیء (شامل پرتاب کردن، دریافت کردن، شوت کردن و دریبل درجا) است. بدین منظور 184 دانش‌آموز 7 تا 13 ساله (95 دختر و 89 پسر) به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و در شرایط استاندارد و مشابه پرسشنامه 24 سوالی شایستگی حرکتی ادراک‌شده را تکمیل نمودند. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی ابزار از روایی سازه به روش تحلیل عاملی تاییدی، روایی همگرا، تفاوت‌های گروهی و تفاوت‌های سنی استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ و نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد، نسخه فارسی این پرسشنامه از ساختار دو عاملی (24 سوالی) پرسشنامه اصلی حمایت کرده و دارای همسانی درونی مطلوبی است. همچنین روایی سازه ابزار به روش روایی همگرا (ارتباط مثبت و معنی‌دار شایستگی حرکتی ادراک‌شده و شایستگی حرکتی واقعی)، تفاوت‌های سنی (شایستگی حرکتی ادراک‌شده بالاتر کودکان خردسال‌تر) و تفاوت‌های گروهی (شایستگی حرکتی ادراک‌شده بالاتر پسران نسبت به دختران) مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد نسخۀ فارسی پرسشنامه شایستگی حرکتی ادراک‌شده در دوره کودکی دارای روایی و پایایی قابل قبولی است و به معلمین ورزش و مربیان توصیه می شود برای کودکان در دوره کودکی میانی و پایانی (7 تا 13 سال)، از این ابزار برای ارزیابی شایستگی حرکتی ادراک‌شده استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of the Perceived Motor Competence Questionnaire in Childhood

نویسندگان [English]

  • Hesam Ramezanzade 1
  • Bita Arabnarmi 2
  • Elahe Bandali 3
  • Fateme Khalilian 3

1 Assisstant Professor, Department of Sport Science, School of Humanities, Damghan University

2 Assistant Professor, Department of Sport Science, School of Humanities, Damghan University Assistant professor, University of Neyshabur

3 PhD Student of Sport Management, University of Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the validity and reliability of Persian version of the Perceived Motor Competence Questionnaire in Childhood. This questionnaire includes two dimensions of perceived competence of locomotion skills (includes running, standing broad jump, hopping and leaping) and perceived competence of object-control skills (includes throwing, catching, kicking and bouncing). For this purpose, 184 students aged 7 to 13 years (95 girls and 89 boys) were selected and they completed a 24-item of Perceived Motor Competence Questionnaire. Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire and structural validity was used to determine the validity of the questionnaire using confirmatory factor analysis, convergent validity, group differences and age differences. Results of confirmatory factorial analysis and Cronbach’s alpha showed that the Persian version of this questionnaire confirmed the two-factor structure of the initial questionnaire and it has an acceptable internal consistency. Also, the validity of this instrument was confirmed by convergent validity method (positive and significant correlation between perceived motor competence and real motor competence), age differences (higher perceived motor competence in younger children) and group differences (higher perceived motor competence of boys than girls). The Persian version of the Perceived Motor Competence Questionnaire in Childhood has acceptable validity and reliability and teachers and educators are suggested to use this questionnaire to evaluate perceived motor competence especially in middle and final childhood (7 to 13 years old).

کلیدواژه‌ها [English]

  • confirmatory factorial analysis
  • Convergent Validity
  • Internal Consistency
  • perceived motor competence