نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان

2 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان استادیار دانشگاه نیشابور

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه شایستگی حرکتی ادراک‌شده در دوره کودکی بود. این پرسشنامه شامل دو بعد شایستگی ادراک‌شده مهارت‌های جا به‌جایی (شامل دویدن، پرش جفت، لی لی کردن و جهیدن) و شایستگی ادراک‌شده مهارت‌های کنترل شیء (شامل پرتاب کردن، دریافت کردن، شوت کردن و دریبل درجا) است. بدین منظور 184 دانش‌آموز 7 تا 13 ساله (95 دختر و 89 پسر) به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و در شرایط استاندارد و مشابه پرسشنامه 24 سوالی شایستگی حرکتی ادراک‌شده را تکمیل نمودند. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی ابزار از روایی سازه به روش تحلیل عاملی تاییدی، روایی همگرا، تفاوت‌های گروهی و تفاوت‌های سنی استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ و نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد، نسخه فارسی این پرسشنامه از ساختار دو عاملی (24 سوالی) پرسشنامه اصلی حمایت کرده و دارای همسانی درونی مطلوبی است. همچنین روایی سازه ابزار به روش روایی همگرا (ارتباط مثبت و معنی‌دار شایستگی حرکتی ادراک‌شده و شایستگی حرکتی واقعی)، تفاوت‌های سنی (شایستگی حرکتی ادراک‌شده بالاتر کودکان خردسال‌تر) و تفاوت‌های گروهی (شایستگی حرکتی ادراک‌شده بالاتر پسران نسبت به دختران) مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد نسخۀ فارسی پرسشنامه شایستگی حرکتی ادراک‌شده در دوره کودکی دارای روایی و پایایی قابل قبولی است و به معلمین ورزش و مربیان توصیه می شود برای کودکان در دوره کودکی میانی و پایانی (7 تا 13 سال)، از این ابزار برای ارزیابی شایستگی حرکتی ادراک‌شده استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of the Perceived Motor Competence Questionnaire in Childhood

نویسندگان [English]

  • Hesam Ramezanzade 1
  • Bita Arabnarmi 2
  • Elahe Bandali 3
  • Fateme Khalilian 3

1 Assisstant Professor, Department of Sport Science, School of Humanities, Damghan University

2 Assistant Professor, Department of Sport Science, School of Humanities, Damghan University Assistant professor, University of Neyshabur

3 PhD Student of Sport Management, University of Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the validity and reliability of Persian version of the Perceived Motor Competence Questionnaire in Childhood. This questionnaire includes two dimensions of perceived competence of locomotion skills (includes running, standing broad jump, hopping and leaping) and perceived competence of object-control skills (includes throwing, catching, kicking and bouncing). For this purpose, 184 students aged 7 to 13 years (95 girls and 89 boys) were selected and they completed a 24-item of Perceived Motor Competence Questionnaire. Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire and structural validity was used to determine the validity of the questionnaire using confirmatory factor analysis, convergent validity, group differences and age differences. Results of confirmatory factorial analysis and Cronbach’s alpha showed that the Persian version of this questionnaire confirmed the two-factor structure of the initial questionnaire and it has an acceptable internal consistency. Also, the validity of this instrument was confirmed by convergent validity method (positive and significant correlation between perceived motor competence and real motor competence), age differences (higher perceived motor competence in younger children) and group differences (higher perceived motor competence of boys than girls). The Persian version of the Perceived Motor Competence Questionnaire in Childhood has acceptable validity and reliability and teachers and educators are suggested to use this questionnaire to evaluate perceived motor competence especially in middle and final childhood (7 to 13 years old).

کلیدواژه‌ها [English]

  • confirmatory factorial analysis
  • convergent validity
  • internal consistency
  • perceived motor competence
Robinson LE, Stodden DF, Barnett LM, Lopes VP, Logan SW, Rodrigues LP, et al. Motor competence and its effect on positive developmental trajectories of health. Sports Med. 2015;45(9):1273–84.
Logan SW, Webster EK, Getchell N, Pfeiffer KA, Robinson LE. Relationship between fundamental motor skill competence and physical activity during childhood and adolescence: a systematic review. Kinesiol Rev. 2015;4(4):416-26.
Stodden DF, Goodway JD, Langendorfer SJ, Roberton MA, Rudisill ME, Garcia C, et al. A developmental perspective on the role of motor skill competence in physical activity: an emergent relationship. Quest. 2008;60(2):290-306.
Figueroa R, An R. Motor skill competence and physical activity in preschoolers: a review. Matern Child Health. 2017;21(1):136-46.
Holfelder B, Schott N. Relationship of fundamental movement skills and physical activity in children and adolescents: a systematic review. Psychol Sport Exerc. 2014;15(4):382-91.
Clark CCT. Is Obesity actually non-communicable? Obes Med. 2017;8:27-8.
Barnett LM, van Beurden E, Morgan PJ, et al. Does childhood motor skill proficiency predict adolescent fitness? Med Sci Sports Exerc. 2008;40(12):2137-44.
Harter S. The perceived competence scale for children. Child Dev. 1982;53(1):87-97.
Barnett LM, Morgan PJ, van Beurden E, Beard JR. Perceived sports competence mediates the relationship between childhood motor skill proficiency and adolescent physical activity and fitness: a longitudinal assessment. Int J Behav Nutr Phys Act. 2008;5(40):1-12.
Bardid F, De Meester A, Tallir I, Cardon G, Lenoir M, Haerens L. Configurations of actual and perceived motor competence among children: Associations with motivation for sports and global self-worth. Hum Mov Sci. 2016;50:1-9.
Inchley J, Kirby J, Currie C. Longitudinal Changes in Physical self-perceptions and associations with physical activity during adolescence. Pediatr Exerc Sci. 2011;23(2):237-49.
Barnett LM, Morgan PJ, Van Beurden E, Ball K, Lubans DRA. A reverse pathway? Actual and perceived skill proficiency and physical activity. Med Sci Sports Exerc. 2011;43(5):898-904.
Khodaverdi Z, Bahram A, Robinson LE. Correlates of physical activity behaviours in young Iranian girls. Child Care Health Dev. 2015;41(6):903-10.
Visser EL, Mazzoli E, Hinkley T, Lander NJ, Utesch T, & Barnett LM. Are children with higher self-reported wellbeing and perceived motor competence more physically active? A longitudinal study. J Sports Sci Med. 2020;23(3):270-5.
True L, Brian A, Goodway J, Stodden D. Relationships between product- and process-oriented measures of motor competence and perceived competence. Journal of Motor Learning and Development. 2017;5(2):319-335.
De Meester A, Barnett LM, Brian A, Bowe SJ, Jiménez-Díaz J, Van Duyse F, et al. The relationship between actual and perceived motor competence in children, adolescents and young adults: A systematic review and meta-analysis. Sports Med. 2020; 50(11): 1-49.
Masci I, Schmidt M, Marchetti R, Vannozzi G, Pesce C. When children’s perceived and actual motor competence mismatch: Sport participation and gender differences. Journal of Motor Learning and Development. 2017; 6(s2): 1-35.
Barnett LM, Lai SK, Veldman SLC, Hardy LL, Cliff DP, Morgan PJ, et al. Correlates of gross motor competence in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. Sports Med. 2016;46(11):1663-88.
Stevan I, Barnett LM. Considerations Related to the Definition, Measurement and analysis of perceived motor competence. Sports Med. 2018;48(12):1-10.
Babic MJ, Morgan PJ, Plotnikoff  RC, Lonsdale C, White RL, Lubans DR. Physical activity and physical self-concept in youth: systematic review and meta-analysis. Sports Med. 2014;44(11):1589-601.
Shavelson RJ, Hubner JJ, Stanton GC. Self-concept: validation of construct interpretations. Rev Educ Res. 1976;46(3):407-41.
Fox KR, Corbin CB. The physical self-perception profile: development and preliminary validation. J Sport Exerc Psychol. 1989;11(4):408-30.
Jekauc D, Wagner MO, Herrmann C, Hegazy K, Woll A. Does physical self-concept mediate the relationship between motor abilities and physical activity in adolescents and young adults? PLoS One. 2017;12(1):e016853.
Marsh HW, Redmayne RS. A multidimensional physical self-concept and its relation to multiple components of physical fitness. J Sport Exerc Psychol. 1994;16(1):43–55.
Marsh HW, Martin AJ, Jackson S. Introducing a short version of the physical self-description questionnaire: new strategies, short-form evaluative criteria, and applications of factor analyses. J Sport Exerc Psychol. 2010;32(4):438–82.
Dreiskamper D, Tietjens M, Honemann S, Naul R, Freund PA. PSK: A questionnaire for assessing the physical self-concept of primary school children. Zeitschrift fur Sportpsychologie. 2015;22(3):97-111.
Whitehead JR. A study of children’s physical self-perceptions using and adapted Physical Self-Perception Profile Questionnaire. Pediatr Exerc Sci. 1995;7(2):132-51.
Barnett LM, Ridgers ND, Zask A, Salmon J. Face validity and reliability of a pictorial instrument for assessing fundamental movement skill perceived competence in young children. J Sci Med Sport. 2015;18(1):98-102.
Harter S, Pike R. The pictorial scale of perceived competence and acceptance for young children. Child Dev. 1984;55(6):1969–82.
Barnett LM, Vazou S, Abbott G, Bowe SJ, Robinson LE, Ridgers ND, Salmon J. Construct validity of the pictorial scale of perceived movement skill competence. Psychol Sport Exerc. 2016;22:294–302.
Dreiskaemper D, Utesch T, Tietjens M. The perceived motor competence questionnaire in childhood (PMC-C). Journal of Motor Learning and Development. 2018;6(2):264-80.
Ulrich D. The test of gross motor development (TGMD-2). 2nd ed. Ann Arbor, MI: University of Michigan; 2000.
Kline RB. Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Publications; 2015, pp. 11-4.
ZareZade M, Farokhi A, Kazem Nezhad A. Determining reliability and validity of test of gross motor development (Ulrich, 2000) in 3-11 aged children of Tehran city. Olympic. 2011;18(4):85-98. (In Persian).
Soltanian MA, Farokhi A, Ghorbani R, Jaberi Moghadam AA, Zarezade M. Evaluation of the reliability and construct validity of test of gross motor development-2 (Ulrich 2) in children of Semnan province. Koomesh. 2013;14(2):200-6. (In Persian).
Lin LY, Cherng RJ, Chen YJ. Relationship between time use in physical activity and gross motor performance of preschool children. Aust Occup Ther J. 2017; 64(1): 49-57.
Loewenthal KM. An introduction to psychological tests and scales. 2nd ed. London: UCL Press; 2001, pp. 51-9.
Hu L, Bentler PM. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal. 1999; 1(6): 1-55.
Browne MW, Cudeck R. Alternative ways of assessing model fit. Sociaol Methods Res. 1993; 21(2): 230-258.
Hoyle RH. Handbook of structural equation modeling. New York: The Guilford Press; 2012.
Maiano Ch, Morin AJS, April J, Tietjens M, St-Jean Ch, Gagnon C, Dreiskamper D, & Aime A. Psychometric properties of a French version of the perceived motor competence in childhood questionnaire. Percept Mot Skills; 2021; 128(3): 1-15.
Liong GHE, Ridgers ND, Barnett LM. Associations between skill perceptions and young children’s actual fundamental movement skills. Percept Mot Skills. 2015; 120(2):591–603.
Harter S. Self-perception profile for children: manual and questionnaires (Revision of the Self-Perception Profile for Children, 1985). University of Denver, Department of Psychology; 2012.
Harter S. The self. In: Damon R, Lerner MR. eds. Handbook of child psychology. Vol 3: Soical, emotional and persoanlity development. New York, NY, USA: Wiley & Sons; 2006.
Fredricks JA, Eccles J. Children’s competence and value beliefs from childhood through adolescence: Growth trajectories in two male-sex-typed domains. Dev Psychol. 2002;38(4):519–33.
Noordstar JJ, van der Net J, Jak S, Helders PJ, Jongmans MJ. Global self-esteem, perceived athletic comptence, and physical activity in children: a longitudinal cohort study. Psychol Sport Exerc. 2016;22:83–90.
Jacobs JE, Lanza S, Osgood DW, Eccles JS, Wigfield A. Changes in children’s self-competence and values: gender and domain differences across grades one through twelve. Child Dev. 2002;73(2):509–52.