نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتارحرکتی و علوم شناختی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه شهیدبهشتی

3 دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی تهران

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه تاثیر کانون توجه بیرونی بر کینماتیک پرتاب آزاد بسکتبال بود.20 نفر از دانشجویان (دامنه سنی 2/1±21 سال، زن، بدون تجربه در بسکتبال)، به صورت در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تصویرسازی کانون توجه بیرونی دور و نزدیک تقسیم شدند. تکلیف، 20 پرتاب آزاد بسکتبال بود که در دو شرایط تصویرسازی کانون توجه بیرونی دور (توجه به حلقه) و کانون توجه بیرونی نزدیک (توجه به مسیر توپ) انجام شد. داده های کینماتیکی مفصل مچ توسط شش دوربین موشن آنالایزر ثبت شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب نشان داد که بین دو گروه تصویرسازی کانون توجه بیرونی دور و نزدیک در دامنه جابه‌جایی مفصل مچ، تفاوتی وجود نداشت (05/0 < p). اما دامنه جابه‌جایی مفصل مچ در دو گروه به طور معناداری نسبت به شرایط پیش‌آزمون بیشتر بود (386/0 P). با این حال دامنه جا به جایی مفصل مچ بین دو گروه در پس آزمون به طور معناداری بیشتر از پیش آزمون بود (072/0 P). نتایج این مطالعه از فرضیه عمل محدود شده وولف که بیان می‌کند توجه به نشانه های بیرونی و مرتبط با حرکت می تواند برای اجرا مفید باشد، اثر فاصله بهینه در کانون توجه بیرونی و نظریه درجات آزادی برنشتاین که بر رهایی درجات آزادی در طول تمرین که به اجرای موثرتر برای افراد مبتدی اشاره دارد، حمایت می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Focus of Attention in Mental Imagery on Kinematics of Basketball Free Throw

نویسندگان [English]

  • arezoo tahan 1
  • mahin aghdai 2
  • alireza farsi 3

1 Department of Motor Behavior in Sport and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Asistant Professor, Department of motor behavior, faculty of Sport Sciences &amp; Health, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of motor behavior, Faculty of Sport Sciences &amp; Health, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of focus of attention in mental imagery on kinematics of basketball free throw. Twenty female students (21 ±1.2 years old, without experience in basketball) were randomly selected from the students of Shahid Beheshti University and randomly divided into two distant focusing imagery groups. The task was 20 free basketball shoots, which were performed in two conditions of imagery: the imagery of far external attention (attention to the ring) and the imagery of near external attention (attention to the ball’s path). The wrist kinematic data was also recorded by six motion analyzer cameras (OSPREY manufacturing USA motion Analysis Company and data analyses with cortex 2.6 version software).The results of analysis of variance revealed that there was no difference between the two groups of far and near external attention imagery in the kinematic variables of displacement range of the wrist joint (P =0/386). However, the displacement range of the wrist joint in the posttest between two groups was significantly higher than the pretest condition (P =0/072). The results of this study are based on Wulf’s constrained action hypothesis, which states that attention to external signs associated with motion can be useful for performance. The effect of the optimal distance in the focus of attention and the degrees of freedom theory of Bernstein, support the idea that the release of degrees of freedom for beginners may help to perform the exercise more efficiently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Imagery
  • Focus Of Attention
  • Far External Attention
  • Near External Attention
  • Kinematics