نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم رفتاری و شناختی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشگاه شهیدبهشتی تهران

3 گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی و آزمایشگاه بیومکانیک، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 گروه شناختی، پژوهشکده مغز و علوم شناختی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مطالعات قامت و شناخت نشان دادند که کنترل قامت تحت تاثیر تکلیف شناختی است. از‌این‌رو تاثیر عوامل مختلف مانند دشواری تکلیف در یک الگوی تکلیف دوگانه مورد بررسی قرار گرفته است اما همچنان اثر دشواری تکلیف شناختی و تکلیف قامتی بر کنترل قامت به‌روشنی مشخص نشده است. بنابراین، این مطالعه باهدف بررسی تعامل اثر دشواری تکلیف شناختی و قامتی بر کنترل قامت انجام شد. بیست داوطلب جوان سالم (میانگین سنی3/2±22 سال)، برای اجرای 6 شرایط آزمایشی تصادفی روی صفحه نیرو ایستادند. شرایط شامل ترکیب دو سطح دشواری تکلیف قامتی (ایستادن روی سطح زمین و سطح باریک) و سه سطح دشواری تکلیف شناختی (بدون تکلیف شناختی، آسان و دشوار) بود. نتایج تحلیل واریانس دوراهه با سطح معنی‌داری 05/0>P، کاهش قابل‌توجهی در انحراف معیار مرکز فشار در جهت قدامی-خلفی و میانی-جانبی در شرایط تکلیف شناختی دشوار در هر دو تکلیف قامتی را نشان داد (05/0>P). همچنین، تکلیف شناختی آسان باعث کاهش انحراف معیار مرکز فشار در جهت قدامی - خلفی در شرایط ایستادن روی سطح باریک شد (05/0>P). با توجه به نتایج تحقیق حاضر، به نظر می‌رسد که تکلیف شناختی دشوار به سهم بزرگ‌تری از ظرفیت توجه نیاز داشته و منجر به دور کردن توجه از تکلیف قامتی می‌شود. بنابراین پردازش خودکار اجازه دارد تا قامت را بدون محدودیت و از طریق فرایندهای غیرهشیار، سریع و بازتابی به‌صورت کارآمدتری تنظیم کند. همچنین دشواری تکلیف قامتی بر اثرگذاری تکلیف شناختی موثر است در نتیجه در طراحی مداخلات مناسب، توجه به اثرات تعاملی تکلیف قامتی و شناختی ضروری بنظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Changes of postural sway in narrow-base stance by concurrently performing cognitive task

نویسندگان [English]

  • Rezvan Azimi 1
  • Behrouz Abdoli 2
  • Mohammad Ali Sanjari 3
  • Reza Khosrowabadi 4

1 1Department of Cognitive and Behavioral Science and Technology in Sport, Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Department of Cognitive and Behavioral Science and Technology in Sport, Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Department of Basic Rehabilitation Sciences, School of Rehabilitation Sciences and Biomechanics Lab., Rehabilitation Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Institute for Cognitive and Brain Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Posture-cognition studies show that postural control is affected by cognitive task. Therefore, the effect of factors such as task difficulty is evaluated in dual-task paradigm but the impact of difficulty of cognitive and postural task on postural control remains inconclusive. The purpose of the present study was to examine the interaction effect of cognitive and postural tasks difficulty on postural control. Twenty healthy young volunteers (Mean age 22 ± 2.3 years) performed six random conditions while standing on a force platform. Conditions involved combinations of two level of postural task difficulty (standing on the floor and narrow base) and three level of cognitive task difficulty (without, easy and difficult cognitive tasks). Two way ANOVA (significant level p < 0.05) results demonstrated marked decrease in the standard deviation of the center of pressure in the anterior-posterior and medial-lateral directions for the difficult cognitive task condition in both postural task. (p < 0.05). Also, the easy cognitive task reduced the standard deviation of the center of pressure in the anterior-posterior direction in the narrow base standing condition (p < 0.05). According to the results of the present research, it seems that the difficult cognitive task requires a greater part of attention capacity; subsequently, attention is withdrawn from the postural task and automatic control regulates posture more efficiently through unconscious, fast, and reflexive processes. Also, postural control is simultaneously affected by the difficulty of postural and cognitive tasks. Therefore, in designing appropriate interventions, it seems necessary to pay attention to the interactive effects of posture and cognitive tasks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention
  • Automatic control
  • Secondary task
  • Postural task
  • Difficulty