بررسی سبک‌های اسنادی و انگیزش ورزشکاران نخبه و زیر‌نخبه‌ی ورزش‌های انفرادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اسنادها در موفقیت و شکست و هم­چنین انگیزش ورزشکاران است. جامعه‌ی مورد مطالعه‌ی ما ورزشکاران رشته­های شنا، بدمینتون، کاراته، تکواندو، تنیس‌روی‌میز و کشتی بوده‌است. انتخاب نمونه­ها به روش نمونه­های در دسترس و به‌صورت مرحله‌ای 120 نفر ورزشکار انتخاب شدند. سپس با استفاده از دو پرسش‌نامه­ی سبک­های اسنادی (ASQ) و هم­چنین انگیزه‌ی ورزشی (SMS)، اطلاعات جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌وسیله‌ی آزمون تحلیل واریانس چند‌متغیره و در سطح معنا‌داری (α=0.05) صورت پذیرفت. یافته­های پژوهش نشان داد ورزشکاران نخبه، اسنادهایی ناپایدارتر و اختصاصی­تر در مواجهه با شرایط شکست از خود بیان­کردند؛ ولی در مقابل، ورزشکاران زیرنخبه اسنادهایی پایدارتر و کلی­تر، در موقعیت­های شکست را بیان نمودند (P<0.05). ورزشکاران نخبهدارای سطح انگیزه‌ی درونی و بیرونی بیشتری نسبت به ورزشکاران زیر‌نخبه بوده و ورزشکاران زیر‌نخبه نسبت به ورزشکاران نخبه دارای انگیزه‌ی کمتری هستند ((P<0.05. نتیجه اینکه بین سبک­های اسنادی ورزشکاران نخبه و زیر­نخبه در ابعاد مختلف علّی و هم­چنین بین سطوح انگیزشی ورزشکاران نخبه و زیر­نخبه تفاوت معنا‌­دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying of Attribution Styles and Motivation of Elite and Sub-Elite Athletes in Individual Sports

چکیده [English]

The aim of this study is studying attributions in athlete's success and failure and motivation too. The population of this study includes national team's athletes in swimming, badminton, karate, taekwondo, ping pong and wrestling Disciplines. Samples selected through convenience sampling and 120 players were selected by Phased approach. Then, Data were collected by two questionnaires: Attribution Styles Questionnaire (ASQ) &sport motivation scale (SMS).  Analyzing the Data was performed by MANOVA and the significance level (0.05). The findings showed that elite athletes express more unstable and specific attribution in the face of Failure conditions In contrast sub-elite athletes expressed more stable and general attribution in the face of Failure conditions (p≤0.05). Elite athletes have more intrinsic and extrinsic motivation level than sub-elite athletes. Sub-elite athletes are lower ­motivated than elite athletes (p≤0.05). As a result, attribution styles of elite and sub-elite athletes in different causal dimensions are different and also there is a significant difference between motivational levels of elite and sub-elite athletes (p≤0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attribution styles
  • Motivation
  • Elite and sub-elite athletes
  • Success
  • Failure
  • Individual sports