نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 گروه مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

3 گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تولیدات علمی در زمینه فعالیت جسمانی دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی، با بهرهگیری از روش علم‌سنجی، توصیفی و تکنیک هم‌رخدادی واژگان‌کلیدی، به بررسی منابع پایگاه‌های اطلاعاتی اسکوپوس و پاب‌مد، با استفاده از نرمافزارهای «وی.او.اس.ویوئر» و «اس.پی.اس.اس» پرداخته است. یافته‌های حاصل، درمجموع 10 خوشه را در این زمینه شناسایی نمود که واژگان «چاقی»، «ارتقاء‌سلامت» و «مداخله» بیش‌ترین رخداد و حوزههای «تغذیه و بهداشت»، «تربیتبدنی» و «پزشکی» در دسته فراوانترین و «معماری و عوامل کالبدی» در زمره حوزه‌هایی بود که کمتر به آن پرداخته شده بود. رشد تولیدات علمی سیر صعودی را نشان می‌داد که این روند از سال 2011 به بعد شتاب بیشتری به خود گرفته است. سهم کشورهای آمریکا، استرالیا و کانادا در تعداد انتشار، بیش‌ترین بود. تحلیل تولیدات علمی ایران بیانگر بالاترین میزان همکاری با کشورهای مالزی، آمریکا و نیوزلند بود که 15/46% این پژوهش‌ها بر روی حوزه پزشکی، 07/23% تغذیه، 38/15% توان‌بخشی و 69/7% بر روی حوزه رفتاری و ارگونومی تمرکز کرده بودند. همچنین اکثر این مطالعات به مدارس ابتدایی شهر تهران پرداخته بودند که سازمان منتشرکننده بیش‌تر از 85% این مطالعات، از میان دانشکده‌های علوم‌پزشکی و تنها 15% تولیدات، دستاورد دانشکده‌های معماری و مدیریت بودند. یافته‌های این پژوهش علاوه‌ بر تأکید بر لزوم توجه به جایگاه رفتار حرکتی در ایران با توجه به روند پایین انتشار، به پژوهشگران آتی کمک می‌نماید تا با شناخت هرچه بیش‌تر از خلأ‌های پیش‌رو همچون کمبود تولیدات علمی در حوزه‌های غیرپزشکی، با صرفه‌جویی در زمان با نپرداختن به موضوع‌های تکراری، همسو با پرکردن این شکاف‌های تحقیقاتی گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Mapping of Co-occurrence of Scientific Products in the Field of Children's Physical Activity in the Open Space of Primary Schools

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Ebrahimzadeh 1
 • Fatemeh Mehdizadeh saradj 2
 • Saeid Norouzian-Maleki 3
 • Saeid Piri 1

1 Department of Architecture, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran

2 Department of Restoration, Faculty of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran

3 Department of Landscape Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to evaluate the scientific products in the field of physical activity of students in primary schools, using scientometrics and descriptive method and co-occurrence of keywords technique, Scopus and Pubmed databases were examined using VOSViewer and SPSS software. The findings identified 10 clusters in which the terms "obesity", "health promotion", "intervention" and "nutrition and health", "physical education" and "medical" in the most common category and "architecture and physical factors" it was one of the lesser-known areas. The growth of scientific production showed an upward trend that has accelerated since 2011. The share of the United States, Australia and Canada in the number of releases was the highest. Analysis of Iranian scientific products showed the highest level of cooperation with Malaysia, USA and New Zealand that 46.15% of the researches were focused on the medical, 23.07% nutrition, 15.38% rehabilitation and 7.69% on the field of behavioral and ergonomics.Most of these studies were conducted in primary schools in Tehran. More than 85% of these studies among the faculties of medical sciences and only 15% of the productions were the achievements of the faculties of architecture and management. Findings of this research, in addition to emphasizing the need to pay attention to the position of motor behavior in Iran due to the low trend of publication, will help future researchers to identify more of the leading gaps such as lack in non-medical fields, saving time by not dealing with repetitive topics, take steps to fill these gaps.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Physical activity
 • Scientometrics
 • Children
 • Primary schools
 • Co-occurrence keywords
 1. Noroozi Chakoli A. Introduction to Scientometric (Fondations, Concepts, Relations & Origins). Tehran: SAMT; 2013. (In Persian)

  1. Pagels P, Wester U, Mårtensson F, Guban P, Raustorp A, Fröberg A, et al. Pupils’ use of school outdoor play settings across seasons and its relation to sun exposure and physical activity. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2020; 36(5): 365–72.
  2. Massey W V., Perez D, Neilson L, Thalken J, Szarabajko A. Observations from the playground: Common problems and potential solutions for school-based recess. Health Educ J. 2021; 80(3): 313–26.
  3. Lanza K, Alcazar M, Hoelscher DM, Kohl HW. Effects of trees, gardens, and nature trails on heat index and child health: design and methods of the Green Schoolyards Project. BMC Public Health. 2021; 21(1): 1–12.
  4. Kashi A, Ghorbanzadeh B, Shirvaniha Z. The Effect of Inclusive Education System in Elementary Schools on Motor, Social and Emotional Development of Students with Intellectual Disability. Mot Behav. 2018; 10(33): 105–24. (In Persian)
  5. Salehi M, Rahimi R, Amini H, Bayatpour M. The Effect of Fine Motor Activities on Development and Improving Attention in Girls Students with Emphasis on the Montessori Method. Mot Behav. 2017 Oct 23; 9(29): 33–50. (In Persian)
  6. Sweileh WM. Research trends on human trafficking: a bibliometric analysis using Scopus database. Glob Heal. 2018;14(1):1–12.
  7. Mustak M, Salminen J, Plé L, Wirtz J. Artificial intelligence in marketing: Topic modeling, scientometric analysis, and research agenda. J Bus Res. 2021; 124: 389–404.
  8. Naemi Kia M, Gholami A, Helalizadeh M, Ahar S, Irani R. Content Analysis and Comparison of Iranian Journals in Motor Behavior and Sport Psychology Domains. Mot Behav. 2019 Oct 23; 11(37): 107–34. (In Persian)
  9. Sharifi M, Mirdar S, Sunasgari B. Descriptive Analysis of Articles of Physical Education and Sport Sciences Journals in 1384-1388. J Sport Manag. 2012; 4(12): 61–85. (In Persian)
  10. Asgari B, Elahi A, Pursoltani Zarandi H. Analysis of Sport Management Articles Published in Journal of Research on Sport Science. Sport Manag Stud. 2015; 6(22): 155–72. (In Persian)
  11. Fallah M, Chamani Z, Sarrafzade M. Visualizing the co-authership network of Persian journals in sports science at the University of Tehran. Q Knowl Inf Manag J. 2016; 3(2) :49–62. (In Persian)
  12. Arzani A, Mirdar S, Asghari B. Citation and Content Analysis of Journals of Applied Exercise Physiology, Sport Management and Motor Behavior at the University of Mazandaran. J Appl Exerc Physiol. 2018; 14(27): 267–84. (In Persian)
  13. Müller A, Ansari P, Ebrahim N, Khoo S. Physical Activity and Aging Research: A Bibliometric Analysis. J Aging Phys Act. 2016; 24(3) :476–83.
  14. Memon A, Vandelanotte C, Olds T, Duncan M, Vincent G. Research Combining Physical Activity and Sleep: A Bibliometric Analysis. Percept Mot Skills. 2020; 127(1): 154–81.
  15. Završnik J, Kokol P, Blažun Vošner H. The impact of physical activity to the child’s quality of life: a bibliometric study. F1000Research. 2019; 8: 672.
  16. Khalaj M, Kamali M, Costa ME V., Capela I. Green synthesis of nanomaterials - A scientometric assessment. J Clean Prod. 2020; 267: 122036.
  17. Soheilipour F, Salehiniya H, Farajpour.kh M, Pishgahroudsari M. Breakfast habits, nutritional status and their relationship with academic performance in elementary school students of tehran, iran. Med Pharm Reports. 2019; 92(1): 52–8.
  18. Mohammadi S, Mokhtarinia H, Nejatbakhsh R, Scuffham A. Ergonomics evaluation of school bags in Tehran female primary school children. Work. 2017; 56(1): 175–81.
  19. Vakili R, Yazdan Bakhsh M, Vahedian M, Mahmoudi M, Saeidi M, Vakili S. The Effect of Zinc Supplementation on Linear Growth and Growth Factors in Primary Schoolchildren in the Suburbs Mashhad, Iran. Int J Pediatr. 2015; 3(2.1): 1–7.
  20. Salehi-Abargouei A, Shiranian A, Ehsani S, Surkan PJ, Esmaillzadeh A. Caesarean delivery is associated with childhood general obesity but not abdominal obesity in Iranian elementary school children. Acta Paediatr. 2014; 103(9): 383-387.
  21. Sadinejad M, Bahreynian M, Motlagh M-E, Qorbani M, Movahhed M, Ardalan G, et al. Frequency of Aggressive Behaviors in a Nationally Representative Sample of Iranian Children and Adolescents: The CASPIAN-IV Study. Int J Prev Med. 2015; 6: 6.
  22. Ahmadiafshar A, Nourollahi S, Arminpour A, Faghihzadeh S. The Prevalence and Risk Factors of Asthma, Allergic Rhinitis, and Eczema in Primary School Children, Zanjan, Iran. J Adv Med Biomed Res. 2020; 28(130): 230–6.
  23. Sadolahi A, Ghorbani R, Bakhtiyari J, Salmani M, Khademi A, Mohammadi N, et al. Prevalence of attention deficit hyperactivity disorders in first to third grades primary school students in Semnan, Iran. Koomesh. 2019; 21(2): 292–7.
  24. Zareci S, Tahe MA, Maleki Z, Akbarzade Z, Safdar S, Jeihooni AK, et al. The study of malnutrition and its correlates in elementary school students in Fasa (county). Pak Pediatr J. 2019; 43(3): 174–83.
  25. Taheri F, Kazemi T, Fesharakinia A. Alarming increase in the prevalence of childhood dyslipidemia in elementary schoolchildren in East of Iran. J Res Med Sci. 2014; 19(4): 383.
  26. Hajian-Tilaki KO, Sajjadi P, Razavi A. Prevalence of overweight and obesity and associated risk factors in urban primary-school children in Babol, Islamic Republic of Iran. East Mediterr Heal J. 2011; 17(2): 109–14.
  27. Azabdaftari F, Azabdaftari F. Specific Learning Disabilities and Parent Involvement and Satisfaction with Schooling. Rawal Med J. 2009; 34(2): 128-130.
  28. Marouf N, Che-Ani AI, Tawil NM. Examining Physical Activity and Play Behavior Preferences between First Graders and Last Graders in Primary School Children in Tehran. 2016; 12(1): 17–23.
  29. Khajeheian D, Colabi AM, Shah NBAK, Radzi CWJBWM, Jenatabadi HS. Effect of social media on child obesity: Application of structural equation modeling with the Taguchi method. Int J Environ Res Public Health. 2018; 15(7): 1343.
  30. Pogrmilovic B, O’Sullivan G, Milton K, Biddle SJH, Bauman A, Bull F, et al. A global systematic scoping review of studies analysing indicators, development, and content of national-level physical activity and sedentary behaviour policies. Int J Behav Nutr Phys Act. 2018; 15(1): 1–17.

  32. Memon AR. How to respond to and what to do for papers published in predatory journals? Sci Ed. 2018; 5(2): 146–9.

  1. Banno M, Harada Y, Taniguchi M, Tobita R, Tsujimoto H, Tsujimoto Y, et al. Exercise can improve sleep quality: a systematic review and meta-analysis. PeerJ. 2018; 6(7): 5172.
  2. Grgic J, Dumuid D, Bengoechea EG, Shrestha N, Bauman A, Olds T, et al. Health outcomes associated with reallocations of time between sleep, sedentary behaviour, and physical activity: a systematic scoping review of isotemporal substitution studies. Int J Behav Nutr Phys Act. 2018; 15(1): 1–68.
  3. Yin J, Jin X, Shan Z, Li S, Huang H, Li P, et al. Relationship of Sleep Duration With All-Cause Mortality and Cardiovascular Events: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. J Am Heart Assoc. 2017; 6(9): 005947.
  4. World Health Organisation. OBESITY : PREVENTING AND MANAGING THE GLOBAL EPIDEMIC Report of a. Switzerland; 2014.
  5. Kohl HW, Craig CL, Lambert EV, Inoue S, Alkandari JR, Leetongin G, et al. The pandemic of physical inactivity: global action for public health. Lancet. 2012; 380(9838): 294–305.