نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتارحرکتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران

3 گروه رفتار حرکتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه دیدمحیطی و زمان واکنش ساده و انتخابی بین رانندگان خبره و تازه کار بود. تعداد 15 رانندۀ خبره و 15 رانندۀ تازه کار به طور داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند. دیدمحیطی، زمان واکنش ساده و زمان واکنش انتخابی رانندگان توسط دستگاه وینا اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج تفاوت معناداری بین قابلیت های دیدمحیطی، زمان واکنش ساده، و زمان واکنش انتخابی افراد خبره و تازه کار نشان داد. افراد خبره در این قابلیت ها نسبت به افراد مبتدی به طور معناداری عملکرد بهتری داشتند. بین قابلیت دیدمحیطی رانندگان خبره با زمان واکنش ساده و انتخابی آنان در عملکردهای صحیح همبستگی وجود داشت. بررسی شیب خط رگرسیون نیز نشان داد که دیدمحیطی می تواند پیش بینی کننده زمان واکنش ساده و انتخابی در رانندگان خبره باشد. بنابراین توصیه می شود برای ارزیابی توانایی های دیدمحیطی، زمان واکنش ساده و انتخابی رانندگان خبره، انتخاب رانندگان خبره با مقاصد ورزشی، و حتی برای آزمون های رانندگی از این آزمون ها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing Peripheral Vision, Simple Reaction Time, and Choice Reaction Time between Expert and Novice Drivers

نویسندگان [English]

  • Sara Parsa 1
  • mohammad vaez mosavi 2
  • Jaleh Bagherli 3

1 Department of motor behavior, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran

2 Department of Physical Education And Sport Science, Emam Hossein University, Tehran, Iran

3 Department of motor behavior, Karaj Branch, Islamic Azad University,Karaj, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the relationship among peripheral vision, simple reaction time, and choice reaction time in expert and novice drivers. Fifteen certified drivers and 15 novice drivers participated in the present study voluntarily. Peripheral vision, simple reaction time and choice reaction time of drivers were measured by Vienna Testing System. One-way analysis of variance, Pearson correlation test and linear regression tests were used to analyze the data. The results showed that there was a significant difference in peripheral vision, simple reaction time, and choice reaction time between experts and novices; in which experts in these abilities were better than novices. The peripheral vision of expert drivers was correlated with simple and choice reaction time in correct performances. Examination of the slope of the regression line also showed that peripheral vision can predict simple and choice reaction time in expert drivers. Therefore, it is recommended to use these tests to evaluate peripheral vision abilities, simple and choice reaction time of expert drivers to select national team athletes, and even for driving tests to select suitable drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vienna device
  • safe driving
  • motor ability
  • expertise
  • prediction