نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

در ورزش‌های رقابتی مثل کریکت، فوتبال، بسکتبال و تنیس بازیکنان باید یک توپ در حال حرکت سریع را بگیرند، برگردانند و یا حتی در طول مسیر، حرکت آن را قطع کنند. برای انجام موفقیت آمیز این عمل، بازیکنان باید در نهایت سرعت و دقت، مکان و زمان صحیح توپ را پیش بینی کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر محدودیت‌های زمانی بر چشم ساکن و عملکرد بسکتبالیست‌های ماهر و مبتدی بود. شرکت کنندگان 24 بسکتبالیست دختر ماهر و مبتدی با دامنه سنی 19 تا 26 سال بودند که در دو گروه ماهر (12نفر) و میتدی (12نفر) قرار گرفتند. برای این پژوهش، تکلیف مورد نظر تحت شرایط محدودیت زمانی 0%، 25% و 50% اجرا شد. تکلیف شامل 10 شوت یک دست بسکتبال در هر یک از شرایط محدودیت زمانی بود. برای ثبت اطلاعات چشم ساکن از دستگاه ردیابی حرکات چشم و دوربین فیلمبرداری برای ثبت اطلاعات حرکتی فرد استفاده شد. پرتاب‌‌های موفق و ناموفق در برگه ثبت امتیازات ثبت شد، و در نهایت برای تحلیل نتایج از تحلیل واریانس دو راهه (دو گروه در سه نوع آزمون) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مدت چشم ساکن و عملکرد در افراد ماهر و مبتدی با و بدون محدودیت زمانی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین مدت چشم ساکن و عملکرد با افزایش محدودیت زمانی کاهش یافت. بر اساس نتایج این پژوهش چشم ساکن می‌تواند یکی از عوامل متمایز کننده در افراد با سطوح مهارتی متفاوت باشد که توجه به آن می‌تواند برای افزایش خبرگی در ورزش کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Time Constraints on Quiet Eye and Performance in basketball players

نویسندگان [English]

 • parisa parsafar
 • Hassan Mohammadzade

urmia universiy

چکیده [English]

In competitive sports as cricket, soccer, basketball and tennis, players must catch a fast moving ball, turn it around or even stop it along the way. To do this successfully, player must ultimately predict the speed, accuracy, location and timing of the ball. The current study aimed to investigate the effect of time constraints on the quiet eye and performance in skilled and novice basketball players.
This research were 24 skilled (n=12) and novice (n=12) basketball players with an age range of 19 to 26 years. For this research, task was executed under 0%, 25% and 50% temporal constraint condition. The task included 10 one hand set shot in each of the temporal constraints. The participant’s quiet eye collected by using eye tracking glasses, also the number of successful and unsuccessful shots was recorded on the record sheet.
Finally, for the research analysis, 2*3 ANOVA was used. The results showed that there was a significant different in quiet eye and performance between skilled and novice participants with and without temporal constraints, also quiet eye and performance were decreased by increase in temporal constraints. Based on the results of this study, quiet eye can be one of the distinguishing factors of different skill levels, which focus on it can help to improve the expertise performance in sport.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quiet Eye
 • Temporal Constraint
 • Performance
 1. Rafiee s, Vaez Mousavi M.K, Ghasemi A, Jafarzadehpour E. Visual search and decision making accuracy of expert and novice basketball referees. Motor Behavior. 2015;21:65-76. (In Persian).
 2. Molahi A, Ghasemi A, Gholami A. Effect of visual and sports exercises on visual and sports skills of beginner basketball and table tennis players. Motor Behavior. 2012;14:129-46. (In Persian).
 3. Parsafar P, Aghdasi M.T. Effect of a cognitive secondary task on gaze behaviors and decision making of skilled and novice football players. Motor Behavior. 2018;32:129-42. (In Persian).
 4. Vaeyens R, Lenoir M, Williams A.M, Mazyn L, Philippaerts R. The effects of task constraints on visual search behavior and decision-making skill in youth soccer players. Sport and Exercise Psychology. 2007;29:147-69.
 5. Lee S, Kim S, Park, . Self-Paced sport events under temporal constraints: visual search, quiet eye, expertise and constrained performance time in far aiming tasks. Applied Sports Sciences. 2009;21(2):146-61.
 6. Vickers J.N. Perception, cognition and decision training. ; 2007.
 7. North J.S, Ward P, Ericsson A, Williams A.M. Mechanisms underlying skilled anticipation and recognition in a dynamic and temporally constrained domain. Memory. 2011;19(2):155-68.
 8. Panchuk D, Vickers J. Gaze behaviors of goaltenders under spatial–temporal constraints. Human Movement Science. 2006;25:733-52.
 9. Lim J. Effects of spatial and temporal constraints on interceptive aiming task performance and gaze control. Perceptual and Motor Skills. 2015;121(2):509-27.
 10. Klostermann A, Panchuk D, Farrow D. Perception-action coupling in complex game play: Exploring the quiet eye in contested basketball jump shots. J Sports Sci. 2018;36(9):1054-60.
 11. Vine S, Wilson M. The influence of quiet eye training and pressure on attention and visuo-motor control. Acta Psychologica. 2011;136:340-6.
 12. Wilson M, Vine Samuel, Wood G. The influence of anxiety on visual attentional control in basketball free throw shooting. Sport and Exercise Psychology. 2009;31:152-68.
 13. Moore DA, Tenney E. Time pressure, performance and productivity. Research on Managing Groups and Teams. 2012;15:305-326.
 14. Williams AM, Davids K, Williams JG. Visual perception and action in sport. ; 2005.
 15. Roca A, Ford P, Mcrobert A, Williams A.M. Identifying the processes underpinning anticipation and decision-making in a dynamic time-constrained task. Cogn Process. 2011;12:301-10.
 16. Moeinirad S, Abdoli B, Farsi A, Ahmadi N. Comparing visual search behavior among the expert and near-expert players in basketball jump shots. Research in Rehabilitation Sciences. 2017;13(6):303-8. (In Persian).
 17. Chia S, Chaw J, Kawabata M, Dicks M, Lee M. An exploratory analysis of variations in quiet eye duration within and between levels of expertise. Sport and Exercise Psychology. 2017;15(3):221-35.
 18. Nagano T, Kato T, Fukuda T. Visual behaviors of soccer players while kicking with the inside of the foot. Perceptual and Motor Skills. 2006;102:147-56.
 19. Williams AM, Singer RN, Frehlich SG. Quiet eye duration, expertise, and task complexity in near and far aiming tasks. Motor behavior. 2010;34(2):197-207.
 20. Vickers J. Mind over muscle: the role of gaze control, spatial cognition and the quiet eye in motor expertise. Cognitive Processing. 2011;12(3):219-22.
 21. Vickers J. Advances in coupling perception and action: the quiet eye as a bidirectional link between gaze, attention, and action. Progress in Brain Research. 2009;174:277-88.
 22. Gonzales C, Causer J, Miall R, Grey M, Humphreys G, Williams A. Identifying the causal mechanisms of the quiet eye. Sport Science. 2015;17(1):74-84.
 23. Lebeau J, Liu S, Saenz C, Sanduvete S. Quiet eye and performance in sport: a meta-analysis. Sport and Exercise Psychology. 2016; 38:441-57.
 24. Oudejans R, Koedijker J, Bleijendaal I, Bakker F. The education of attention in aiming at a far target: training visual control in basketball jump shooting. Sport and Exercise Psychology. 2005; : 197-221.
 25. Williams AM, Vickers J, Rodrigues S. The effects of anxity on visual search, movement kinematics, and performance in table tennis: a test of eysenck and calvo processing efficiency theory. Sport and Exercise Pshychology. 2002;24:438-55.
 26. Vickers J. Control of visual attention during the basketball free throw. Sport Medicine. 1996;24(6):93-7.
 27. Piras A, Lobietti R, Squatrito S. Response time, visual search strategy, and anticipatory skills in volleyball players. Ophthalmology. 2014;189268:1-10.
 28. Ericsson K, Kintsch W. Long-term working memory. Psychology Review. 1995;102:2011-45.