نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم ورزشی گروه تخصصی رفتار حرکتی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ایران

2 گروه رفتارحرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشکده علوم ورزشی گروه تخصصی فیزیولوژی ورزش دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تمرینات شناختی-حرکتی Wii بر تبحرحرکتی، توجه دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه/ فزون‌کنشی انجام شد. در پژوهش حاضر از روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل، استفاده شد. به این منظور 30 پسر 8 تا 11 سال دارای اختلال نقص‌توجه/ فزون‌کنشی، به روش نمونه‌گیری در دسترس از بین مراجعه‌کنندگان به مرکز رشد آوند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل، قرار گرفتند. تمرینات گروه تجربی، به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه یک ساعت اجرا شد. همه آزمودنی‌ها قبل و بعد از مداخله، توسط آزمون تبحرحرکتی بروینینکس-اوزرتسکی و آزمون ساخت دنباله مورد ارزیابی قرار گرفتند. از نرم افزار R جهت تحلیل داده‌ها و از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری برای بررسی تفاوت بین میانگین دو گروه استفاده شد. سطح معناداری در این مطالعه 05/0 درنظر گرفته شد. نتایج این آزمون، تفاوت معنی‌دار بین دو گروه، در خرده مقیاس‌های تعادل (01/0= p)، هماهنگی اندام فوقانی (01/0= p)، هماهنگی دوسویه (02/0= p)، قدرت (006/0= p)، سرعت واکنش (02/0= p) و چالاکی اندام فوقانی (003/0= p) نشان داد. اما تفاوت معنی‌داری در خرده مقیاس‌های سرعت و چابکی (09/0= p) و کنترل بینایی-حرکتی (27/0= p) مشاهده نشد. همچنین بر مبنای یافته‌ها، تفاوت معنی‌داری در انعطاف‌پذیری شناختی بین دو گروه تجربی و کنترل وجود دارد (001/0= p) نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌کند که بازی‌های شناختی-حرکتی Wii می‌تواند به عنوان روشی آسان، کم‌هزینه و جذاب به بهبود تبحرحرکتی و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان دارای اختلال نقص‌توجه/ فزون‌کنشی کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Nintendo Wii-based motor and cognitive training on motor proficiency, visual attention and cognitive flexibility of children with attention-deficit/ hyperactivity disorder

نویسندگان [English]

  • azam ghazi 1
  • Mahdi Sohrabi 2
  • Hamidreza Taheri 3
  • Mahdi ghahramani moghadam 4

1 Department of Motor Behavior Faculty of Sport Sciences Ferdowsi University of Mashhad (FUM)) Mshhad Iran

2 Department of motor behavior, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

3 Ferdosi

4 Department of Exercise Physiology Faculty of Sport Sciences Ferdowsi University of Mashhad (FUM) Mashhad Iran

چکیده [English]

This study was conducted to determine the effect of Nintendo Wii-based motor and cognitive training on motor proficiency, visual attention, and cognitive flexibility of children with attention-deficit/ hyperactivity disorder. Thirty boys with ADHD, aged 8-11 years, were selected from the Avand development center and were randomly assigned to an experimental and control group. The experimental group participated in a selected gaming program for 24 sessions, 60 minutes per session. At the beginning of the study and after eight weeks of intervention, participants were assessed with the Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency and trail making test. R Statistical software was used for data and analysis Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used to test differences between groups. For all statistical analyses significance was set at 0.05. The results of the post hoc contrasts on MANCOVA showed that balance (p = 0.01), upper limb coordination (p = 0.01), bilateral coordination (p = 0.02), strength (p = 0.06), response speed (p = 0.02) and manual dexterity (p = 0.003) components, in the experimental group were significantly improved in comparison to the control group, But there were no significant differences between groups in running speed and agility (p = 0.09) and visual-motor control (p = 0.27). A significant difference was also found between groups in cognitive flexibility (p = 0.01). Our findings suggest that Nintendo Wii game playing might be a simple and cost-effective way for improving motor proficiency and cognitive flexibility of ADHD children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention-deficit/ hyperactivity disorder
  • Executive function
  • Nintendo Wii Console
  • Motor skills
  • cognitive flexibility