نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان-

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی

چکیده

رفتار پیش‌بینی بهینه می‌تواند تابع عواملی از جمله انتخاب مطلوب اطلاعات بینایی باشد. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه رفتار پیش‌بینی و جستجوی بینایی سرویس بلند بین بازیکنان ماهر و غیرماهر بدمینتون بود. شرکت-کنندگان در این پژوهش، 22 نفر زن با دامنه سنی 30- 20 سال (M=23.59) در دو گروه ماهر (10 نفر) و غیرماهر (12 نفر) بودند. شرکت‌کنندگان 18 کلیپ از سرویس‌های بلند در موقعیت‌های متفاوت را مشاهده کرده و در مدت کمتر از 3 ثانیه محل فرود توپ را پیش‌بینی کردند. رفتار جستجوی بینایی (تعداد، مدت و موقعیت تثبیت‌ها) بازیکنان ماهر و غیرماهر با استفاده از دستگاه ردیاب بینایی ارزیابی شد. به منظور بررسی طبیعی بودن داده‌ها از آزمون شاپیرو- ویلک و جهت مقایسه داده‌ها از آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری در صحت پیش‌بینی بین دو گروه وجود داشت (p=0.02). همچنین در بررسی رفتارهای جستجوی بینایی تفاوت معناداری در تعداد و موقعیت تثبیت‌ها روی راکت بین دو گروه مشاهده شد (p=0.02). این در حالی است که در ارتباط با مدت و تعداد تثبیت‌ها روی موقعیت مچ، توپ و سایر موقعیت‌ها تفاوت معناداری یافت نشد (p>0.05). به‌طور کلی می‌توان بیان کرد که بازیکنان ماهر الگوی بینایی متفاوتی نسبت به بازیکنان غیرماهر دنبال می‌کنند که آنها را قادر به استفاده از سرنخ‌های اطلاعاتی مهم (راکت) می‌سازد. این یافته‌ها می‌تواند عامل بسیار مهمی در تسهیل روند یادگیری و آموزش مهارت‌ بدمینتون باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of anticipation behavior and visual search in long service between skilled and non-skilled badminton players

نویسندگان [English]

  • fatemeh shirmehenji 1
  • Mahdi Namazi zadeh 2
  • saleh rafiee 3

1 Faculty Member of Islamic Azad University, Zahedan Branch

2 Associate professor of Tehran University

3 faculty member of SSRC

چکیده [English]

The optimal anticipation behavior can be influenced by different factors such as proper selection of visual information. Therefore, the purpose of this study was to compare the anticipation behavior and visual search in long service between skilled and non-skilled badminton players. The participants included 22 women aged 20-30 years (M =23.59) in two groups: skilled (n=10) and non-skilled (n=12). The participants watched 18 video clips of long services in different positions and were asked to anticipate the landing location of the ball in less than 3 seconds. Visual Search Behavior (number, duration and position of fixation) of the skilled and non-skilled players were evaluated using the eye tracker. To verify the normality of the data, Shapiro-Wilk test and to compare the data, Independent t-test were used. The results showed that there was a significant difference in anticipation accuracy between the two groups (p=0.02). Also, with regard to the visual search behaviors, there was a significant difference in the number and position of fixations on the rocket between the two groups (p=0.02). However, there were no significant differences between the two groups with respect to the duration and number of fixations on the position of the wrist, ball and other positions (p>0.05). In general, it can be stated that skilled players follow a different visual pattern from non-skilled players, which enables them to use important clues (rackets). These findings can be very important in facilitating the process of learning and teaching badminton.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gaze behavior
  • Number of fixation
  • Duration of fixation
  • Badminton Players