نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی تهران

2 دانشجو دکتری، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم پایه توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

10.22089/mbj.2022.12888.2036

چکیده

نظریه شناخت بدن مند پیشنهاد می‌کند که فرایندهای شناختی در دل نواحی مغزی درگیر در برنامه‌ریزی و اجرای حرکتی و همچنین نواحی مسئول پردازش ورودی حسی نهفته است. اگر طبق دیدگاه شناخت بدن مند سیستم‌های شناختی و سیستم‌های ادراکی/حرکتی عمیقاً درهم‌تنیده شده باشند و رابطه علی معلولی بین آن‌ها باشد پس فعالیت شناختی باید باعث ایجاد تغییرات در حرکات قابل‌مشاهده بشود، به همین علت ما در این تحقیق از بیست دانشجوی دختر فارسی‌زبان (میانگین سنی 4± 21 سال) خواستیم در حین ایستادن آرام بر روی تخته تعادل به شانزده جمله دارای فعل حرکتی به سمت جلو و یا عقب گوش دهند و سپس به بررسی انحراف استاندارد و میانگین درون کوششی مرکز فشار (CoP) آن‌ها در حین گوش دادن به جملات پرداختیم این آزمون در سه روز متوالی تکرار شد.
تجزیه‌وتحلیل انحراف استاندارد CoP نشان داد که گشت‌وگذارهای مرکز فشار در زمان شنیدن افعال حرکتی نسبت به خط پایه تغییر معنی‌دار پیدا کرد ولی هیچ‌یک از اثرات اصلی برای میانگین CoP معنی‌دار نبود. تغییرات نوسانات CoP نسبت به نوسانات طبیعی بدن در حین اینکه از شرکت‌کنندگان خواسته شده بود ثابت بایستند و فقط به جملات گوش دهند نشان از جفت‌شدگی شناخت و عمل دارد که در رفتار حرکتی آن‌ها نمود پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of action-sentence compatibility on postural sway

نویسندگان [English]

  • faranak pourhosseini 2
  • Mohammad Ali Sanjari 3

2 student

3 Assistant Professor, Rehabilitation Research Center, School of Rehabilitation, Department of Rehabilitation Basic Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

According to embodied cognition theory, cognitive processes originate from the areas of the brain involved in motor programing and execution and areas that are responsible for processing sensory inputs. According to the embodied cognition perspective, cognitive systems and perception-motor systems are deeply intertwined and exert a causal effect on each other. Therefore, cognitive activity should cause changes in observable movements. For this reason, in this study, we asked participants (20 females; M age= 21±4) to listen to sentences with action verbs while standing quietly on a balance board. We then examined the standard deviation (SD) and the mean within-trial of their center of pressure (CoP) while the participants were listening to the sentences. This test was repeated for three consecutive days.
The analysis of standard deviation demonstrated that CoP fluctuations changed significantly from the baseline when participants listening to action verbs. However, none of the main effects were significant for the mean of CoP. Changes in CoP fluctuations relative to normal body fluctuations while participants were asked to stand quiet and listen only to sentences indicates how cognition and motor are intertwined which was reflected in their motor behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embodied cognition
  • Action-Sentence Compatibility
  • Postural sway
  • Cognitive theories