نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تهران

چکیده

اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی یکی از رایج‌ترین اختلالات دوران کودکی است که توجه روانشناسان و روان‌پزشکان را به خود جلب کرده است. ویژگی‌‌های اصلی این اختلال شامل: ناتوانی در مهار رفتار حرکتی، نارسایی توجه یادگیری، پرخاشگری، مشکلات تحصیلی، برانگیختی، بی‌قراری حرکتی می‌باشد. این پژوهش باهدف تأثیر تمرینات ادراک بینایی بر ادراک عمق کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی صورت گرفت. به همین منظور تعداد ۲۴ کودک پسر مراجعه‌کننده به کلینیک در دامنه سنی 6 تا 12 ساله به‌ صورت در دسترس انتخاب شدند و بر اساس اهداف پژوهش، آزمودنی‌‌ها به‌صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند.. یافته‌‌های این پژوهش نشان داد که یک دوره تمرینات ادراک بینایی تأثیر معناداری بر کاهش علائم اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی دارد. برای یافتن جایگاه تفاوت‌‌ بین گروه‌‌ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروه تمرینات بینایی در مقایسه با گروه‌ کنترل در کاهش اختلال توجه_ بیش فعالی تفاوت معناداری وجود دارد (P≤0/05). با توجه به یافته‌‌های پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که می‌توان از تمرینات ادراک بینایی به‌مثابه روشی مفید در کاهش نشانه‌‌های اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی استفاده و یا حداقل یکی از این روش‌‌ها و نیز ترکیب با دیگر روش‌‌های موجود در درمان این کودکان به کار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Visual Perception Exercises on Depth Perception in Children with Attention Deficit Disorder - Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • reza shadfar 1
  • Mahmoud Sheikh 2
  • mahbobeh ghayour 3

1 Faculty of Physical Education, University of Tehran

2 University of Tehran

3 Professor, University of Tehran

چکیده [English]

Attention Deficit Hyperactivity Disorder is one of the most common childhood disorders that has attracted the attention of psychologists and psychiatrists. The main features of this disorder include: inability to control motor behavior, learning deficits, aggression, academic problems, sedation,
and motor dysfunction. The purpose of this study was to investigate the effect of visual perception training on depth perception in children with attention deficit hyperactivity disorder. The research method was applied in terms of purpose and in terms of nature and method of quasi-experimental post-test with control group. For this purpose, 5 boy children referred to the clinic in the age range of 6 to 12 years were selected and available based on research objectives, Rats were randomly divided into two groups. The findings of this study showed that a period of visual perception training had a significant effect on reducing the symptoms of ADHD. The covariance analysis test was used to find the differences between the groups. The results showed that there was a significant difference in attention deficit hyperactivity disorder in comparison with the control group in reducing attention deficit hyperactivity disorder (P≤0/05). Based on the findings of the present study, it can be concluded that visual perception training can be a useful method in reducing symptoms of ADHD or at least one of these methods and in combination with other methods used in the treatment of ADHD children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Deficit Hyperactivity Disorder
  • Vision Exercise
  • Depth Perception