نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران

2 استاد گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی‌های بومی‌-محلی با روش‌های آموزشی قیودمحور و تدریس بازی برای فهمیدن بر توانایی‌های شناختی و اجتماعی دانش‌آموزان انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه‌تجربی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود که به‌صورت میدانی انجام شد. پنجاه و پنج دانش‌آموز دختر (10-11 سال) به‌صورت تصادفی به چهار گروه قیود محور، تدریس بازی برای فهمیدن، ترکیب رویکرد قیودمحور و تدریس بازی برای فهمیدن و گروه سنتی تقسیم شدند. آزمودنی‌ها به مدت 12 هفته، هر هفته 3 جلسه یک ساعته مطابق رویکرد آموزشی گروه خود به تمرین پرداختند. از نرم‌افزار کاگ‌لب و مقیاس توانمندی‌های اجتماعی-هیجانی و تاب‌آوری به ترتیب برای ارزیابی توانایی شناختی و اجتماعی کودکان استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس مرکب تفاوت معناداری را بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه ترکیب رویکرد قیودمحور و تدریس بازی برای فهمیدن در توانایی شناختی و اجتماعی نشان داد. بنابراین، با توجه به مقادیر اثر اندازه، می‌توان گفت که احتمالاً 66% و 75% از تغییرات در توانایی شناختی و اجتماعی کودکان تحت تأثیر آموزش آنها بر اساس رویکرد ترکیبی بوده است. درحالی‌که در آموزش سنتی در متغیرهای مربوطه تأثیر معناداری مشاهده نشد. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که استفاده از رویکردهای غیرخطی می‌تواند توانایی شناختی و اجتماعی کودکان را به طور همزمان بهبود بخشد و لازم است از معلمان ورزش برای اجرای مؤثر رویکردهای ترکیبی در محیط مدرسه حمایت شود تا بتوانند آگاهانه یادگیرنده را به فکرکردن درباره نحوه برقراری ارتباط و مسائل شناختی سوق دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teaching local games with nonlinear and traditional methods on cognitive and social abilities of children aged 10-11 years

نویسندگان [English]

  • mina keshavarz 1
  • hasan mohammadzade 2

1 Phd student of Motor behavior Physical Education & Sport Sciences Faculty, University of urmia, Iran

2 Professor, Department of Motor Behavior and sport management, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of teaching local games with nonlinear and traditional methods on cognitive and social abilities of students. This research was semi-experimental with pre-test and post-test design that was performed in a field form. Fifty-five girl students (10-11 age) were randomly divided into four groups: constraint-led, teaching games for understanding, hybrid of constraint-led and teaching games for understanding and traditional groups. Subjects practiced for 12 weeks, 3 sessions per week and 1 hour per session according to the educational approach of their group. Caglab software and the Social-emotional and resilience scale were used to assess cognitive and social ability, respectively. The results of MIX ANOVA showed that there was a significant difference between pre-test and post-test of the hybrid group in cognitive and social ability, so it can be said that probably 66% of the changes in cognitive and 75% of changes in social ability were influenced by their hybrid approach. While in traditional education, no significant effect was observed in the relevant variables. Based on the findings, it can be concluded that using constraint-led approach and teaching the game for understanding can improve children's cognitive and social ability at the same time and it is necessary to support physical education teachers to effectively implement hybrid approaches in the school environment. so that they can consciously lead the learner to think about how to communicate and cognitive issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional games
  • Hybrid of approaches
  • Cognitive ability
  • Social ability
  • Students