نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

4 دانشگاه تهران

چکیده

نوروپاتی محیطی مهمترین عامل مستعدکننده بروز ضایعات پا و قطع عضو در دیابت است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرینات ایروبیک در آب و خشکی بر تحریک پذیری حسی کف دست و کف پای بیماران دیابتی نوع دو بود. 24 شرکت کننده بصورت تصادفی در سه گروه هشت نفری (کنترل، ایروبیک در خشکی و ایروبیک در آب) قرار گرفتند. پروتکل تمرینی در12 هفته و مجموع 24 جلسه تمرین 60 دقیقه‌ای، بصورت پیشرونده انجام شد. قبل و بعد از دوره تمرینی شاخص های تحریکی نقاط مشخص کف دست و کف پای بیماران بوسیله دستگاه نروتزیومتر اندازه‌گیری و ثبت شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون مانکوا و تی وابسته استفاده شد. نتایج آزمون مانکوا برای مقایسه-های بین گروهی در پس آزمون، اختلاف معنی‌داری در هیچ یک از متغیرهای تحریک پذیری در کف پا و دست بین گروه‌ها نشان نداد (05/0≤P). نتایج مقایسه‌های درون‌گروهی با استفاده از آزمون تی وابسته نشان داد تمرینات ایروبیک در آب تأثیر معنی‌داری در نمرات تحریک‌پذیری حسی کف دست و کف پای بیماران دیابتی دارد (05/0≥P). با این وجود، این تأثیر معنی‌دار فقط در نمرات کف پای گروه تمرین ایروبیک در خشکی دیده شد (05/0≥P)؛ هم‌چنین گروه کنترل تفاوت معنی‌داری در هیچ یک از متغیرها از پیش تا پس آزمون نشان نداد (05/0≤P). بنابراین، تمرینات ایروبیک در آب به علت ایجاد فشارهای هیدرواستاتیک، می‌تواند اثرگذاری بیشتری نسبت به ایروبیک در خشکی بر روی گیرنده‌های عصبی پایانی کف دست و کف پای بیماران دیابتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of aerobic training in water and on land on irritability of sensory of type 2 diabetic patients

نویسندگان [English]

  • amir abasgholipour 1
  • Mahdi Shahbazi 2
  • Shahzad Tahmasebi Boroujeni 3
  • elahe arabameri 4

1 Ph. D Student, Department of Motor Behavior and Sport Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran

2 University of Tehran

3 Associate Professor of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran.

4 Associate Professor, Department of Motor Behavior and Sport Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Peripheral neuropathy is the most important factor in the incidence of foot and amputation in diabetes. the purpose of this study was to investigate the effect of aerobic exercise in water and land on the irritability of sensory of the hands and soles of the diabetic patients. 24 participants were assigned randomly in three groups Control, aerobics on land, aerobics in water. Aerobic training involved 12-weeks (2 times·week-1). Before and after the training period, the marks on the hand and the foot of the patients were measured and recorded by the neurothesiometer machine. MANKOVA and dependent t-test were used to analyze the data. The results of MANKOVA test for intergroup comparisons in the post-test did not show a significant difference in any of the variables of sensory irritability in the soles of the feet and hands between the groups (P≥0.05).The results of intra-group comparisons using dependent t-test showed that aerobic exercise in water has a significant effect on the sensory irritability scores of the palms and soles of the feet of diabetic patients (P≤0.05).However, this significant effect was seen only in the scores of the soles of the aerobic exercise group on land (P≤0.05);Also, the control group did not show a significant difference in any of the variables from pre-test to post-test (P ≥0.05). the result that aerobic exercise in water is due to the creation of hydrostatic pressure, it can have more impact on the bottom of the palm and foot of the diabetic patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic
  • Diabetes 2
  • Neuropathy
  • Neurothesiometer
  • Sensory Irritability