نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 ایران- تبریز- دانشگاه تبریز- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة بین شاخص‌های سلامت نوزادان و وضعیت اجتماعی-اقتصادی با رشد حرکتی و ادراک بینایی کودکان انجام شد. شرکت کنندگان این پژوهش را کودکان 7 تا 9 ساله شهرستان تبریز تشکیل دادند که 103 نفر بصورت تصادفی خوشه‌ای از سه مدرسه دولتی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامة اطلاعات دموگرافیکی و اطلاعات مربوط به زایمان، پرسشنامة پیشینة اجتماعی-اقتصادی، آزمون تبحر حرکتی برونینکس-اوزرتسکی و آزمون نهگداشت دیداری بنتون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه خطی نشان داد، بین متغیرهای تحصیلات مادر (001/0= P)، تحصیلات پدر (001/0= P)، مکان زندگی (03/0=P) و نوع تولد (01/0= P) با رشد حرکتی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد بین ادراک بینایی با درآمد (04/0= P) و وزن تولد (001/0= P) در کودکان، رابطه معناداری وجود داشت. علاوه براین نتایج نشان می‌دهد که دو متغیر تحصیلات مادر (33 درصد) و تحصیلات پدر (32 درصد) قدرت پیش‌بینی رشد حرکتی، و متغیر وزن تولد (46 درصد) قدرت پیش‌بینی ادراک بینایی کودکان را دارند. بنابراین می‌توان گفت شاخص‌های سلامت نوزادان (به جز وزن تولد) توانایی پیش‌بینی رشد حرکتی و ادارکی کودکان را ندارد؛ درحالیکه وضعیت اقتصادی-اجتماعی والدین (تحصیلات مادر و تحصیلات پدر) می‌توانند رشد حرکتی و ادراکی را پیش‌بینی ‌کنند. بنابراین می‌توان گفت، تأکید بر نقش وضعیت اجتماعی اقتصادی در رشد حرکتی و ادارک بینایی کودکان اهمیت بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Could neonatal health indicators and parent’s socioeconomic status predict motor development and visual perception in children?

نویسندگان [English]

  • Samaneh Nahravani 1
  • Seyed Hojjat Zamani Sani 1
  • Kosar Abbaspour 2

1 University of Tabriz, Tabriz. Iran

2 Iran-Tabriz- University of Tabriz

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between neonatal health indicators and socio-economic factors with motor development and visual perception in children. Participants were children aged 7 to 9 years in Tabriz, from which 103 people were randomly selected from three public schools. To collect data, a demographic information questionnaire and information related to childbirth, Socio-economic background questionnaire, Bruininks-oseretsky Test of Motor Proficiency and Benton’s visual retention test were used. Analysis of data obtained from Pearson correlation test and multiple linear regression showed, between the variables of mother education (P = 0.001), father education (P = 0.001), place of residence (P = 0.03) and type Birth (P = 0.01) with motor development, in children at the age of 7 to 9 years, a positive and significant relationship was observed. Also, a positive and significant relationship was observed between the variables of income (P = 0.04) and birth weight (P = 0.001) with visual perception. Also, the two variables of mother's education (33%) and father's education (32%) have the power to predict children's motor development and variable of birth weight (46%) can predict children's visual perception. Therefore, it can be said that neonatal health indicators (except birth weight) do not have the ability to predict children's motor and perceptual development; While socioeconomic factors of parents can predict motor and perceptual development. Therefore, it can be said that emphasizing the role of socio-economic status in motor development and visual perception of children is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birth weight
  • Socio-economic factors
  • Bruininks-oseretsky test
  • Benton test
  • Children