نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد یادگیری و کنترل حرکتی

2 دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

3 دانشیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیرکانون توجه درونی و بیرونی بر طرح‌ریزی حرکتی پیش‌بینانة افراد مبتلا به MS بود. 30 بیمار مبتلا به MS )میانگین سنی 43/2 ±34 و EDSS 4-6 ) از انجمن ام‌اس تهران در این پژوهش شرکت داشتند. از تکلیف انتقال استوانه جهت طرح‌ریزی حرکتی پیش بینانه استفاده شد. شرکت کنندگان تحت سه شرایط کانون توجه درونی، بیرونی و بدون کانون توجه به صورت تک دستی و دوستی یکسان و متفاوت قرار گرفتند. اعمال مداخله در کانون توجه درونی متمرکز کردن حواس بر شست دست و در توجه بیرونی به استوانۀ چوبی ابزار بود. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌های مکرر نشان داد کانون توجه بیرونی در تکلیف دو دستی متفاوت، موجب افزایش حالت راحت پایانی نسبت به وضعیت کانون توجه درونی (001/0=P) و وضعیت بدون مداخله کانون توجه (006/0=P) شد. با این حال، در تکالیف یک دستی و دو دستی یکسان، تفاوت معنی داری بین وضعیتهای مختلف کانون توجه وجود نداشت (05/0P≥). همچنین، نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره آزمون استروپ و کارکردهای اجرایی با طرح ریزی پیش بینانه در تکالیف دو دستی و دو دستی متفاوت در تمام شرایط کانون توجهی ارتباط منفی معنی داری، وجود دارد و همچنین بین نمرات آزمون فراخنای اعداد با طرح ریزی پیش بینانه در تکالیف دو دستی و دو دستی متفاوت در تمام شرایط کانون توجهی ارتباط مثبت معنی داری، وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The influence of focus of attention types on anticipatory motor planning and its relation to executive function in people with MS

نویسندگان [English]

  • Pegah Abedi 1
  • Shahzad Tahmasebi Boroujeni 2
  • Mahdi Shahbazi 3

1 Master of Motor Control and Learning, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran.

3 Associate Professor, Department of Motor Behaviour and Sport Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was the effect of internal and external attention on anticipatory motor plannig. in people with MS. Thirty patients with mean age of 34 (age mean= 34±2/43 , EDDS=4-6) with criteria for participation in the study. to prevent the effects of sequencing on task assignment to a subgroup The three focus groups were internal, external, and non-instructional. In this study, the Bar- transfer task was used for anticipatory motor planning. Interventions focused on the focus of attention on the thumb and on the external attention to the Bar. Analysis of variance with repeated measures was used to investigate the effect of different types of focus onanticipatory motor planning. The results showed that external focus in the Bimanual task led to an increase in comfortable end state and non-instructional effort resulted in better internal focus as well as Stroop test score, executive functions, and weksler test with most project conditions and assignments. There was a significant relationship between most conditions and assignments. Also, Pearson correlation coefficient test results showed that there is a significant negative relationship between Stroop test score and executive functions with predictive planning in two-handed and two-handed assignments in all attentional focus conditions, and also between the numbers of the number-calling test and the Predictive projection in the two-handed and two-handed assignments was significantly correlated across all attentional conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anticipatory motor planning
  • End-state-comfort
  • Multiple Sclerosis
  • Internal focus attention
  • External focus attention