نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی پردیس دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه ارومیه

3 استاد گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تمرین‏های نوروفیدبک و حرکتی بر یادگیری عملکرد حرکتی رویه‏ای در افراد نوجوان مبتدی پرداخته است. ابتدا تعداد 44 دانش‏ آموز (میانگین سنی 6/0 ± 1/12) فاقد دسترسی به وسایل هوشمند، از بین دانش‏آموزان ابتدایی به صورت نمونه‏‎ گیری خوشه‏ ای چند مرحله ‏ای انتخاب، و به صورت تصادفی در چهار گروه نوروفیدبک، تمرین حرکتی، تمرین‏ترکیبی و کنترل جایدهی شدند. اجرای پژوهش شش مرحله شامل: ثبت اطلاعات پایة امواج مغزی اولیه، پیش‏آزمون، مداخله‏ها (تمرین‏ نوروفیدبک شامل یک جلسه سی دقیقه‏ای سرکوب موج آلفا در ناحیه حسی-حرکتی C4 برای گروه نوروفیدبک و ترکیبی، و تمرین حرکتی شامل شش بسته‏ تمرینی پیگردی چرخان برای گروه حرکتی و ترکیبی)، ثبت اطلاعات پایه امواج مغزی ثانویه، پس آزمون و آزمون یادداری بود. مراحل یک تا پنج در یک روز و مرحله آخر پس از 48 ساعت استراحت اجرا شد همه آزمودنی‏ها راست دست بودند و تکلیف پیگردی چرخان را به شیوۀ معکوس با دست غیربرتر انجام دادند. برای تحلیل داده‏ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر یک‌طرفه استفاده شد. نتایج نشان داد عملکرد گروه نوروفیدبک و حرکتی (P=0.010)، نوروفیدبک و ترکیبی (P=0.044) حرکتی و کنترل (p=0.022) تفاوت معناداری دارند اما، در نتایج عملکرد گروه حرکتی و ترکیبی ( P=1.000) ،ترکیبی و کنترل (P=0.090) و کنترل و نوروفیدبک تفاوت معنادار نیست (P=1.000). یافته‏ های حاضر نشان داد کاهش آلفا در C4 در اکتساب و یادداری حرکات ناآشنا و غیرخودکار در افراد مبتدی تاثیر معناداری ندارد ولی تمرین حرکتی روش موثری برای یادگیری این افراد در اولین مرحله یادگیری می‏
باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Neurofeedback and Motor Training on Acquisition and Consolidation of Procedural Motor Performance

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Barzegar Kolour 1
  • Hassan Mohammadzadeh 2
  • Mohammad ali Nazari 3

1 Motor Behaviour Department of pardis of urmia university

2 department of motor behavior university of Urmia

3 department neuroscience, Iran University of Medical Sciences

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of neurofeedback (NFB) and motor training (MT) on the learning and consolidation of procedural motor performance in novice adolescents. 44 elementary students (mean age 12.1 ±0.6), who had no access to smart devices, were selected as the sample of the research, and then were randomly assigned into four groups; NFB, MT, NFB+MT and control. The implementation of the study included six stages: first baseline, pre-test, intervention (NFB included a 30 minute single-session of alpha suppression on the C4 region for NFB and NFB+MT groups. MT by using 6 blocks of Pursuit Rotor Task (PRT) for NFB+MT and MT groups), secondary baseline, post-test and consolidation test, respectively. Stages 1-5 were done in one day but last stage (learning consolidation test) was conducted 48 hours after the rest period. Participants were right-handed and performed PRT in inverted mode with their non-dominant hand. One-way repeated measures analysis of variance (ANOVA) was used to analyses the data. The results showed significantly different between the performance of NFB and MT (P=0.010), NFB and NFB+MT (P=0.044), MT and Control (P=0.022) groups, but the difference between MT and NFB+MT (P=1.000), NFB+MT and Control (P=0.90), and NFB and Control (P=1.000) groups was not significant.
The present findings showed that the alpha suppression in C4 had no significant effect on learning and consolidation of unfamiliar and non-automatic movements in novice adolescents but motor training can be an effective way for these people in the first stage of their learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brain- training
  • alpha rhythm
  • human movement
  • adolescent
  • mental recall