نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 استاد راهنما

3 استاد مشاور

چکیده

ظهور مطابقتهای بدنی از طریق مقید کردن محیط و تکلیف بعنوان یک روش تمرینی در بررسی اجراهای ورزشی، به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. قیود تکلیف و محیط در فعالیت های شناختی، ادراکی، تصمیم گیری و رفتار های تاکتیکی بسیار حائز اهمیت است. از این رو تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی تآثیر دستکاری قیود تکلیف بر شاخص های کنیتیکی و تعالی مرتبط با خطر افتادن در سالمندان بپردازد. بدین منظور 45 سالمند با توجه به معیارهای ورود و خروج تحقیق به صورت تصادفی در سه گروه دستکاری قیود تکلیف ، بدون دستکاری قیود تکلیف و گروه کنترل تقسیم شدند. سپس گروه های تجربی تمرینات دستکاری قیود تکلیف و تمرینات بدون دستکاری قیود تکلیف را به مدت هشت هفته انجام دادند. گروه کنترل نیز، طی مدت اجرای تحقیق به فعالیت عادی خود ادامه دادند. برای ارزیابی شاخص کنیتیکی از دستگاه تعادل سنج استاتیک و برای ارزیابی تعادل پویا از آزمون برگ استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس با حذف اثر پیش‌آزمون نشان داد گروه با دستکاری قیود تکلیف در شاخص کینیتیکی و مقیاس برک با ( P=0/000) پایایی بالایی به‌طور معنی‌داری نمرات بالاتری نسبت به گروه بدون دستکاری و کنترل بدست آوردند. نتایج این پژوهش بر استفاده از انواع دستکاری های قیود تکلیف به عنوان نوعی راهبرد تدریس برای افراد مسن حمایت کرد. همچنین موید تآثیر تمرینات با دستکاری قیود تکلیف است که باعث بهبود تعادل در سالمندان میشود و با بهبود این توانایی خطر زمین خوردن در این قشر از جامعه کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of manipulation of task constraints on kinetic and equilibrium indicators related to the risk of falling in the elderly

نویسندگان [English]

  • hosniyeh barani 1
  • marzie balali 2
  • esmaeel nasiri 3

1 PHD student

2 Supervisor

3 Advisor

چکیده [English]

The emergence of physical adaptations through the confinement of the environment and homework has been widely used as a training method in the study of sports performance. Task and environment constraints are very important in cognitive, perceptual, decision-making, and tactical behaviors. Therefore, the present study intends to investigate the effect of task restraint manipulation on kinetic indicators and excellence associated with the risk of falling in the elderly. For this purpose, 45 elderly people were randomly divided into three groups according to the inclusion and exclusion criteria of the study: homework restraint manipulation, non-homework restraint manipulation and control group. The experimental groups then performed homework restraint exercises and non-restraint exercises for eight weeks. The control group also continued their normal activities during the investigation. Static balance meter was used to evaluate the kinetic index and leaf test was used to evaluate the dynamic balance. The results of analysis of covariance by removing the effect of pretest showed that the group obtained significantly higher scores than the group without manipulation and control by manipulating the task constraints in the kinetic index and Burke scale with (P = 0.000) high reliability. The results of this study supported the use of various manipulations of homework constraints as a kind of teaching strategy for the elderly. It also confirms the effect of exercises by manipulating the restrictions of the task, which improves balance in the elderly, and by improving this ability, the risk of falling in this segment of society is reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manipulation
  • homework restrictions
  • elderly falls
  • kinetic index