نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 معاون دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم ورزشی

چکیده

هدف این مطالعه ارزیابی اثربخشی تمرینات تعادلی غیرتهاجمی حسی پیکری ( فعال و غیر فعال ) و نوروفیدبک بر شاخص های تعادل پویا و ایستا در سالمندان بود. شرکت کنندگان 60 نفر بزرگسال سالم بودند که به طور تصادفی در یکی از چهار گروه حسی پیکری فعال، حسی پیکری غیر فعال نوروفیدبک و کنترل قرار گرفتند. ابتدا آزمودنی ها پیش آزمون های تعادل ایستا و پویا را تکمیل سپس در 15جلسه تمرین 30 دقیقه ای شرکت کرده و در پایان پس آزمون و آزمون انتقال را تکمیل کردند. آزمون‌های مرحله اکتساب شامل آزمون خطرسقوط و آزمون بلند شدن و رفتن زماندار و آزمون های مرحله انتقال آزمون محدودیت ثبات و مقیاس تعادل برگ بودند. برای بررسی آماری از آزمون t مستقل و میکس آنوا یکطرفه و آزمونهای تعقیبی توکی اچ ای دی استفاده گردید. نتایج حاکی از بهبود تعادل ایستا و پویا در هر سه گروه آزمایشی در آزمون اکتساب بود. همچنین بهبود تعادل در آزمون انتقال در گروه نوروفیدبک و حسی پیکری به ترتیب در شرایط ایستا و پویا مشاهده شد. گروه ماساژ کف پا بهبود در تعادل ایستا و پویا داشت اما امتیاز آن از 2 گروه دیگر پایین تر بود. یافته‌ها حاکی از آن است که مداخلات تمرینی نوروفیدبک بهتر است همراه با مداخلات تمرینی حسی پیکری باشد تا بیشترین تاثیر را بر پیشگیری از افتادن و بهبود تعادل کلی در بزرگسالان بر جا بگذارد. تحقیقات بیشتری برای ارزیابی اثرات بلند مدت و ناپیوسته حاصل از این مداخلات غیر تهاجمی بر تعادل در سالمندان مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating three methods of non-invasive intervention: somatosensory training, neurofeedback training and foot massage, on the balance of the elderly over 65 years old

نویسندگان [English]

  • Atefeh Azarpaikan 1
  • Hamidreza Taheri 2
  • Manochehr Ghalkhani 3

1 Sport science faculty Ferdowsi University of mashhad Iran

2 Dr_Taheri Prof. Hamid Reza Taheri Vice Presidents of Ferdowsi University of Mashhad

3 sport science faculty Ferdowsi University of mashhad Iran

چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the effectiveness of combined non-invasive somatosensory (active and passive) and neurofeedback training on dynamic and static balance factors in the elderly. The participants were 60 healthy adults who were randomly assigned to one of the four active somatosensory, passive somatosensory (foot massage), neurofeedback and control groups. First, the subjects completed static and dynamic comparison pre-tests, then participated in 15, 30-minute training sessions and then completed post and transfer test at the end of the test. The tests of the acquisition stage were considered in the static comparison of Fall risk and the dynamic comparison of Timed up and go, and the test of the transfer stage in the static comparison of Limit stability and dynamic comparison tests of Berg scale. Independent t-test and one-way mixed ANOVA and Tukey's post-hoc tests were used for data analyzes. The results indicated an improvement in static and dynamic balance performance in all three experimental groups in the acquisition stage. It can also be observed in the transfer test in the neurofeedback and somatosensory groups in static and dynamic conditions, respectively. The foot message group improved in static and dynamic balance, but its score was lower than the other 2 groups. In general, the findings indicate that neurofeedback exercise interventions are better combined with sensory-body exercise interventions to have the greatest impact on preventing falls and improving overall balance in adults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Static balance
  • dynamic balance
  • somatosensory training
  • neurofeedback training
  • foot massage