نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم ورزشی گروه رفتار حرکتی

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات انسداد بینایی بر اجرای مهارت‌ فورهند بازیکنان غیرماهر تنیس روی میز بود. شرکت‌کنندگان شامل 48 دانشجو (سال 78/3 ± 06/24) بودند که به چهار گروه بینایی مرکزی (انسداد بینایی محیطی)، بینایی محیطی (انسداد بینایی مرکزی)، بینایی کامل(بدون انسداد بینایی) و گروه کنترل تقسیم شدند. مطالعه شامل سه مرحله پیش‌آزمون، آزمون یادداری فوری و آزمون یادداری تاخیری بود. پس از مرحله پیش آزمون(30 کوشش)، شرکت-کنندگان گروه های تجربی به مدت هشت جلسه و در هر جلسه پنج بلوک 100 کوششی به تمرین مهارت فورهند پرداختند. در پایان مرحله اکتساب، آزمون یادداری فوری و پس از دو هفته آزمون یادداری تاخیری انجام شد. نتایج آزمون یادداری فوری نشان داد اجرای مهارت فورهند در هر سه گروه تجربی بینایی مرکزی، محیطی و کامل نسبت به گروه کنترل، پیشرفت معنی‌داری داشتند(05/0p≤). همچنین در این مرحله گروه بینایی محیطی بیشترین پیشرفت را نشان دادند. در مرحله‌ی آزمون یادداری تاخیری عملکرد گروه‌های بینایی کامل و بینایی محیطی بهتر از گروه‌های کنترل و گروه بینایی مرکزی بود و گروه بینایی مرکزی عملکردی مشابه با گروه کنترل داشت. با توجه به عملکرد بهتر گروه بینایی محیطی در آزمون یادداری فوری و یادداری تاخیری نسبت به گروههای کنترل و بینایی مرکزی می توان نتیجه گرفت احتمالا تمرین با وجود انسداد بینایی مرکزی، نوعی از تمرین است که میتواند باعث بهبود عملکرد در مهارت‌های مهاری با سرعت بالا مانند مهارت فورهند تنیس روی میز باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of visual occlusion training on the performance of Forehand Drive in unskilled Table Tennis players

نویسندگان [English]

  • Mehdi Heidari 1
  • Alireza Saberi Kakhki 2
  • Hamidreza Taheri 3

1 Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Assistant Prof

3 Ferdosi

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of visual occlusion training on the performance of forehand drive skill. Participants included 48 students (24.06 ±3.78 yrs.) who were divided into four groups: central vision, peripheral vision,, complete vision and control. The study consisted of three stages: pre-test, immediate and delayed retention tests. After the pre-test phase (30 trails), the participants of the experimental groups practiced the forehand drive in table tennis for eight sessions and five blocks of 100 trails in each session. At the end of the acquisition stage, the immediate retention test was performed and after two weeks, the retention test was performed with the same of the pre-test. The results of the immediately retention test showed that forehand skill was significantly improved in all three experimental groups compared to the control group (p≤0.05). Likewise, at this stage, the peripheral vision group showed the most progress. In the delayed retention test phase, the performance of the full vision and peripheral vision groups was better than the control and central vision groups, and the central vision group had a similar performance to the control group. Generally, according to the findings, considering the better performance of the peripheral vision group in the immediate and delayed retention tests compared to the control and central vision groups, It can be concluded that training with central vision occlusion is probably a type of training that improves performance in forehand drive in table tennis skill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peripheral vision
  • occlusion
  • central vision
  • interceptive skills
  • forehand drive in table tennis