نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم رفتاری، شناختی و فناوری ورزش، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد، گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر تبیین اثر یک دوره تمرینات نوروفیدبک و ایروبیک بر علائم افسردگی و شناختی می‌باشد. ۶۰ دانشجوی پسر با میانگین سنی ۹/۳±۴/۲۳ با علائم افسردگی به صورت نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به طور تصادفی در چهار گروه تمرینی‌ (نوروفیدبک، ایروبیک، ترکیبی و کنترل) تقسیم و گروه نوروفیدبک و تمرین هر کدام به مدت هشت هفته، هفته‌ای سه جلسه و هر جلسه یک ساعت تمرینات مربوطه را انجام دادند، گروه ترکیبی نیز با همین پروتکل هر جلسه ۳۰ دقیقه تمرین نوروفیدبک با پروتکل آلفا به تتا و ۳۰ دقیقه ایروبیک را انجام داد.گروه کنترل تمرین خاصی انجام نداد. ۲۴ ساعت قبل و بعد از پروتکل تمرین، پرسشنامه‌های افسردگی (بک و همیلتون) و آزمون شبکه های توجه (ANT) از شرکت‌کنندگان گرفته شد. نتایج نشان داد یک دوره تمرینات نروفیدبک، نورفیدبک - ایروبیک و‌‌‌ ایروبیک باعث کاهش علائم افسردگی در شاخص پرسشنامه بک و همیلتون و افزایش معنادار در کارایی شبکه‌های توجه‌هشدار، کنترل‌اجرایی و جهت‌یابی می‌شود. ورزش و تمرینات ایروبیک باعث افزایش خون‌رسانی به مغز، بهبود روحیه و دور کردن توجه بیمـار از نگرانـی‌هـا و سایر مسائل ناراحت‌کننده به نکات دیگر شده که خود عاملی تاثیر‌گذار بر کاهش علائم افسردگی است. وضعیت ترکیبی تمرین نوروفیدبک‌‌- ایروبیک نیز سبب بهبود عملکرد شناختی در شبکه‌های توجه شد که یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش افسردگی می‌باشد. با توجه به بهبود علائم افسردگی و شبکه‌های توجه به نظر می‌رسد قشر آهیانه یکی از مناطق درگیر در شبکه‌های توجه و کاهش افسردگی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of neurofeedback and aerobic exercises on depression symptoms and cognitive functions in male students

نویسندگان [English]

  • bahram baziboroun 1
  • mahin aghdaei 2
  • alireza farsi 3

1 Ph.D. Candidate, Faculty of Sport Sciences and Health, Department of Behavioral and Cognitive Sciences in Sports, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Behavioral Sciences and Cognitive and Sports Technology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aimed to explain the effect of a course of neurofeedback and aerobic exercises on depressive and cognitive symptoms. In this study, 60 male students symptoms of depression were selected as available samples. The participants were randomly divided into four training groups.The neurofeedback and exercise groups each performed the respective exercises for eight weeks, three sessions per week, and each session for one hour .The combined group performed 30 minutes of neurofeedback training and 30 minutes of aerobic training at the same time with the same number of sessions in each session, while the control group did not perform any specific training. Twenty-four hours before and after the exercise protocol, depression questionnaires (Beck and Hamilton) and the attention networks test (ANT) were taken from the participants. The results showed that a course of neurofeedback,neurofeedback-aerobic exercises, and aerobic exercises reduced depression symptoms in the Beck and Hamilton index and significantly increased the efficiency of the attention-warning, control-executive, and orientation networks. Aerobic exercises can increase blood supply to the brain, which is an effective factor in reducing depression symptoms. This issue helps to improve morale. Also, exercising will divert the patient's attention from worries and other uncomfortable issues to other points. The combined neurofeedback-aerobic condition caused further improvement in cognitive performance in attention networks, which is one of the effective factors in reducing depression. Considering the improvement of depression symptoms and attention networks, it seems that the temporal cortex is one of the areas involved in attention networks and depression reducing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: aerobics
  • perceptual-motor exercises
  • motivation
  • life expectancy
  • attention networks