نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران

3 استاد گروه رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی مرور نظام‌مند حاضر ترکیب کیفی یافته‌های مطالعاتی درخصوص تأثیر روش‌های آموزش هیبرید بر پیامدهای جسمی-حرکتی، عاطفی، شناختی و اجتماعی یادگیری در بافت تربیت بدنی آموزشگاهی بود. مطالعه حاضر براساس خط مشیء‌های نسخه 2020 بیانیه پریزما طراحی گردید. جستجو با استفاده از 26 عبارت از پایگاه-های اطلاعات علمی فارسی (سه مورد) و انگلیسی (10 مورد) بین سال‌های 2000 تا 2022 میلادی انجام شد. پس از بررسی عناوین، چکیده‌ها، رکوردهای تکراری، متن‌کامل مقالات و معیارهای ورود و خروج، 35 مطالعه واجد شرایط انتخاب گردید. در مجموع، 71.4 درصد مطالعات مربوط به هفت سال اخیر بودند و 2600 نفر در آنها شرکت داشتند (48 درصد پسر). بیشتر مطالعات در اسپانیا (45.7 درصد) و پرتغال (22.9 درصد) اجرا شده و تنها سه مطالعه (8.6 درصد) مربوط به ایران بود. اکثر مطالعات روی آموزش 17 محتوای آموزشی ورزشی در زمینه تربیت بدنی مقطع متوسطه متمرکز بودند (74.3 درصد). در مجموع، 14 روش آموزش هیبرید شناسایی شد که در آنها، مدل‌های آموزش ورزش (85.8 درصد)، آموزش بازی برای فهمیدن (20 درصد)، آموزش مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی (2.9 درصد) و تربیت بدنی رسمی (2.9 درصد) به عنوان مدل پایه بودند. پیامدهای عاطفی (54.3 درصد)، اجتماعی (42.9 درصد)، جسمی- حرکتی (40 درصد) و شناختی (25.7 درصد)، به ترتیب، بیشترین حیطه‌های مورد بررسی بودند. بجز تعداد اندکی شواهد ناهمخوان، روش‌های آموزش هیبرید در ایجاد پیامدهای مثبت یادگیری به روش‌‌های غیرهیبرید برتری داشتند. در انتها، ملاحظات روش‌شناسی و مسیرهای مطالعاتی آتی درخصوص روش‌های آموزش تربیت بدنی در مدارس مورد بحث قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Learning Outcomes of Hybrid Pedagogies in the Context of Physical Education: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Mehrab Mehranmanesh 1
  • Seyyed Mohammad Kazem Vaez Mousavi 2
  • Mohammad Ali Aslankhani 3

1 Department of Motor Behavior, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Physical Education and Sport Science, Imam Hossein University, Tehran, Iran

3 Professor of Department of Motor Behavior, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this systematic review was to qualitatively synthesize research findings regarding the effect of hybrid pedagogies on the physical-motor, affective, cognitive, and social learning outcomes in the context of scholastic physical education. This study was designed based on the 2020 edition of the PRISMA statement. The search was conducted using 26 terms from Persian (three cases) and English (10 cases) databases between the years 2000 and 2022. After checking titles, abstracts, duplicate records, full text of articles, and inclusion and exclusion criteria, 35 eligible studies were included. In total, 71.4% of the studies were conducted in the last seven years, in which 2600 individuals participated (48% boys). Most of the studies were conducted in Spain (45.7%) and Portugal (22.9%), and only three studies (8.6%) were related to Iran. Most of the studies were focused on the teaching of 17 sport-educational content in the field of middle-school physical education (74.3%). In total, 14 hybrid pedagogies were identified, in which, the models of sports education (85.8%), teaching games for understanding (20%), teaching personal and social responsibility (2.9%), and formal physical education (2.9%) have been used as a basic educational model. The affective (54.3%), social (42.9%), physical-motor (40%), and cognitive (25.7%) outcomes were, respectively, the most investigated areas. Except for a few conflicting evidence, hybrid pedagogies were superior to non-hybrid pedagogies in creating positive learning outcomes. In the end, methodological considerations and future research directions regarding physical education pedagogies in schools are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Education
  • Pedagogy
  • Nonlinear Pedagogy
  • Hybrid Pedagogy
  • Model-Based Teaching