نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه تهران

3 استادیار

چکیده

هدف از مطالعه حاضر تاثیر یک دوره تمرینات هوازی با حجم‌های متفاوت بر BDNF کودکان اوتیسم بود. در این مطالعه نیمه تجربی، 36 کودک 7 تا 10 ساله دچار اختلال اوتیسم شهر تهران به صورت در دسترس برای شرکت در مطالعه حاضر، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه تمرینات هوازی با حجم بالا، تمرینات هوازی با حجم پایین و کنترل قرار گرفتند. مطالعه شامل مراحل پیش آزمون، مداخله و پس آزمون بود. 24 ساعت قبل و بعد از شروع تمرینات در مرحله پیش آزمون و پس آزمون از شرکت‌کنندگان به صورت ناشتا خونگیری به عمل آمد. مرحله مداخله به مدت پانزده هفته و هر هفته 5 جلسه به طول انجام یافت که گروه‌های مربوطه به تمرینات مربوطه پرداختند و گروه کنترل به اجرای فعالیت‌های معمول و روزانه خود پرداختند. داده‌ها با استفاده از آزمون تی وابسته و تحلیل کوواریانس تک متغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که تمرینات هوازی با حجم بالا بر افزایش BDNF کودکان اوتیسم تاثیر معنی‌داری دارد؛ در حالیکه تمرینات هوازی با حجم پایین بر BDNF کودکان اوتیسم تاثیر معنی‌داری ندارد. به طور کلی نتایج مطالعه حاضر بر اهمیت حجم تمرینات هوازی بر BDNF کودکان اوتیسم تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of a course of aerobic exercises with different volumes on BDNF of autistic children

نویسندگان [English]

  • Amin jalali 1
  • Fazlolah bagher zadeh 2
  • Mahmoud sheikh 2
  • mahbobeh ghayour 2
  • davoud hominian 3

1 Student

2 University of Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was the effect of a course of aerobic exercises with different volumes on BDNF of autistic children. In this semi-experimental study, 36 children from 7 to 10 years old with autism disorder in Tehran were selected as available to participate in the present study, and they were randomly assigned to three groups: aerobic exercise with high volume, aerobic exercise with low volume and control. they got. The study included pre-test, intervention and post-test stages. 24 hours before and after the start of the exercises, in the pre-test and post-test stages, fasting blood was taken from the participants. The intervention phase was carried out for fifteen weeks and 5 sessions each week, where the respective groups did their respective exercises and the control group did their usual daily activities. Data were analyzed using dependent t-test and univariate analysis of covariance. The results showed that high-volume aerobic exercises have a significant effect on the increase of BDNF in children with autism; While aerobic exercise with low volume has no significant effect on BDNF in autistic children. In general, the results of the present study emphasize the importance of the amount of aerobic exercise on the BDNF of autistic children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • high volume
  • low volume
  • BDNF
  • autism