نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم رفتاری، شناختی و فناوری ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد گروه علوم رفتاری، شناختی و فناوری ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه فدرال سانتا ماریا، برزیل

4 گروه علوم رفتاری، شناختی و فناوری ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

ارتباط بین هم‌تیمی‌ها در ورزش های تیمی دارای ویژگی‌هایی است که می‌توان آن‌ها را با تجزیه و تحلیل شبکه‌های اجتماعی بررسی کرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی شاخص های عملکردی متمایزکننده پیروزی و شکست از طریق تحلیل شبکه اجتماعی در دو سطح میکرو (درجه مرکزیت، نزدیکی، میانگذری، بردار ویژه) و ماکرو (چگالی تیمی) بود. بدین منظور 24 بازی تیم بسکتبال شیمیدر در رقابت های لیگ برتر بسکتبال ایران به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. این تیم متشکل از 12 بازیکن (سن 24 + - 5 سال) بود که بر اساس شماره پیراهن شناسایی شدند. نتایج بدست آمده در هفته های منجر به پیروزی یا شکست تفاوت معنی داری را بین شاخص های درجه مرکزیت (000/0 P= ،95/12= (5،66) (F و بردار ویژه (025/0 P= ،77/2= (5،66) (Fنشان داد (p<0/05). در تحلیل چگالی شبکه های موفق و ناموفق تفاوت معنی داری بین شبکه های مختلف تیمی مشاهده نشد (p>0/05). همچنین در مورد نقش متمایز عملکرد موفق و ناموفق و تاثیر آن بر روی شبکه کلی تیمی نتایج نشان می دهد که تنها در شاخص درجه مرکزیت (000/0 P= ،13/197= (2،69 (F اختلاف معنی دار می باشد. نتایج ما نشان داد در بسکتبال درجه مرکزیت به موفقیت عملکرد تیم کمک می کند چرا که بازیکنان توپ را به بهترین پخش کننده تیم پاس می دهند و سپس آن بازیکن تصمیم می گیرد توپ را به سمت کدام بازیکن به بهترین شکل هدایت کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the performance indicators differentiating winning and losing in basketball through the social network analysis

نویسندگان [English]

  • mohammad mehdi kheirkhiz 1
  • behrouz abdoli 2
  • Lorenzo Laporta 3
  • Alireza Farsi 4

1 Department of Cognitive and Behavioral science and Technology in sport, Shahid Beheshti University

2 1. Department of Cognitive and Behavioral science and Technology in sport, Shahid Beheshti University

3 Centro de Educa&ccedil;&atilde;o F&iacute;sica e Desportos, Universidade Federal de Santa Maria (Santa Maria, Brazil).

4 Department of Cognitive and Behavioral science and Technology in sport, Shahid Beheshti University,

چکیده [English]

The communication between teammates in team sports has characteristics that can be investigated with social network analysis (SNA). The aim of the present study was to investigate performance indicators that distinguish win and lose through social network analysis at two levels: micro (degree of centrality, closeness, betweenness, eigenvector) and macro (team density). Twenty-four official Chemidoor Club competitions competing in the 2020 men's Iranian Basketball Premier League were selected by available sampling. The team consisted of 12 players (age 24 + - 5 years) identified based on their shirt numbers. The results obtained in the weeks leading to winning or losing showed a significant difference between the degree of centrality indices ((5, 66) = 12.95, P = 0.000) and the Eigenvector (P = 0.025, 77 2= (5, 66) (F showed (p<0.05). In the analysis of the density of successful and unsuccessful networks, no significant difference was observed between different team networks (p>0.05). Also, regarding the distinctive role of successful and unsuccessful performance and its effect on the overall team network, the results show a significant difference only in the degree of centrality (F = 197.13, P = 0.000). Our results showed that in basketball, the degree of centrality contributes to the success of team performance because players pass the ball to the team's best player, and then that player decides which player to direct the ball to in the best way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basketball
  • Performance Index
  • Social network analysis
  • Team interactions