نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران،ایران.

2 استاد دانشگاه شهیدبهشتی تهران

3 استادیار پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای (tDCS) بر شبکه‌های توجه و اجرای پرتاب آزاد بسکتبال با ویلچر است. روش این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل است. تعداد 20 ورزشکار بسکتبال با ویلچر مرد عضو باشگاه‌های سطح کشور در دو گروه 10 نفره تجربی و کنترل (شم) به صورت تصادفی قرار گرفتند. در این پژوهش تأثیر چهار جلسه (4 روز متوالی) تحریک tDCS بر قشر خلفی جانبی پیش‌پیشانی چپ بر کارایی شبکه‌های توجه شامل سه مؤلفه هشدار، جهت‌یابی و کنترل اجرایی که توسط آزمون شبکه توجه (ANT) ارزیابی شد و نیز پرتاب آزاد بسکتبال بررسی شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مرکب مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد از بین سه مؤلفه مورد بررسی در شبکه توجه، مؤلفه‌های هشدار و کنترل اجرایی در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنادار بین قبل و بعد از تحریک فراجمجمه‌ای دارند. همچنین تفاوت معنادار در نتایج حاصل از 20 پرتاب آزاد بین دو گروه تجربی و کنترل مشاهده شد که نشان‌دهنده تأثیر تحریک tDCS بر اجرای مهارت پرتاب آزاد در ورزشکاران بسکتبال با ویلچر است؛ بنابراین استفاده از این روش به‌عنوان یک روش غیرتهاجمی و بدون نیاز به صرف زمان زیاد و در زمان‌های فراغت و حتی استراحت ورزشکاران می‌تواند با هدف بهبود توجه و بهبود عملکرد ورزشی در ورزشکاران بسکتبال با ویلچر مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of transcranial Direct Current Stimulation on attention networks and execution of basketball free throw

نویسندگان [English]

  • omid Jahansouz 1
  • behrouz abdoli 2
  • Reza khosrowabadi 3
  • Alireza Farsi 2

1 PhD student in the Department of Movement Behavior, Faculty of Sports and Health Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 shahid Beheshti University, department of cognitive and behavioral sciences and technology in sport

3 Institute for Cognitive and Brain Sciences Department, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on attention networks and wheelchair basketball free throw. The study used a semi-experimental design with a pre-test-post-test design with a control group. The participants included 20 male wheelchair basketball athletes who were randomly assigned to either the experimental or control group.
The experimental group received four sessions of tDCS stimulation on the left DorsoLateral PreFrontal Cortex (DLPFC), while the control group received sham stimulation. The efficiency of attention networks, including the components of Alerting, Orienting, and executive control, was measured using the Attention Network Test (ANT). The performance in wheelchair basketball free throw was also assessed.
The data was analyzed using composite variance analysis. The results showed that compared to the control group, the experimental group had significant improvements in the alerting and executive control components of attention networks after tDCS stimulation. Additionally, there was a significant difference in the free throw performance between the experimental and control groups, indicating the positive effect of tDCS stimulation on free throw execution in wheelchair basketball athletes.
This study suggests that tDCS stimulation can be used as a non-invasive method to improve executive functions of attention and enhance sports performance in wheelchair basketball athletes. The method is time-efficient and can be easily incorporated into the athletes' free time or rest periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attention network
  • Alerting
  • Orienting
  • executive control
  • transcranial Direct Current Stimulation