نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار جرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز

2 عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی دانشگاه تبریز

3 دانشجو دکتری رفتار حرکتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثرکانون توجه برفعالیت الکترومیوگرافی عضلات اندام تحتانی سالمندان صورت گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌تجربی است. تعداد ده نفر از سالمندان بصورت در دسترس انتخاب شدند. با استفاده از دستگاه الکترومیوگرافی USB2+، فعالیت الکتریکی عضلات راست رانی، دوسر رانی و ساقی قدامی سمت راست و چپ بدن هنگام راه رفتن بدون دستورالعمل توجهی، راه رفتن در شرایط توجه درونی و بیرونی اندازه گیری شدند. سیگنالهای بدست آمده با استفاده از نرم‌افزار OT Biolab پردازش گردید. از آنالیز واریانس با اندازه‌های مکرر و نرم‌افزار SPSS.23 برای تحلیل آماری استفاده شد. نتایج نشان داد هنگام راه رفتن با توجه درونی، فعالیت عضلانی سالمندان بیشتر از راه رفتن با توجه بیرونی و بدون دستوالعمل توجهی بود (05/0>P). الگوی تغییر شدت فعالیت الکتریکی عضلات مختلف در دستورالعمل های مختلف مشابه بود و بین عامل دستورالعمل و عضله تاثیر متقابل معنی-داری مشاهده نگردید (06/0=P). هنگام راه رفتن، در هر سه دستورالعمل، بیشترین فعالیت عضلانی مربوط به عضله راست رانی و کمترین فعالیت مربوط به عضله دوسررانی بود. براساس نتایج به دست آمده هنگام راه رفتن، شدت فعالیت همسان‌سازی شده عضلات سالمندان در دستورالعمل‌های عادی و توجه بیرونی کمتر از توجه درونی بود. فعالیت الکتریکی کمتر هنگام دستورالعمل توجه بیرونی به اقتصادی‌تر شدن حرکت و بهبود کارایی عصبی عضلانی نسبت داده می‌شود. با توجه به اینکه کانون توجه بیرونی نسبت به کانون توجه درونی باعث خودکاری بیشتر حرکت و صرف انرژی کمتر می‌شود لذا برای افزایش هماهنگی درون عضلانی و کارایی در افراد سالمند راهبرد استفاده از دستورالعمل توجه بیرونی بجای درونی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of focus of attention on the Electromyographic activity of the lower limb muscles of the elderly while walking...

نویسندگان [English]

  • shirin yazdani 1
  • mohammadtaghi aghdasi 2
  • amir salimi 3

1 department of motor behavior, faculty of physical education and sport science, university of Tabriz

2 professor at Tabriz University

3 Ph. D Student of Motor Behavior

چکیده [English]

The present study aimed to investigate the effect of focus of attention on the electrical activity of lower limb muscles in elderly individuals. This is a semi-experimental design study. Ten retired elderly male individuals were selected based on convenience sampling method. Using USB2+ electromyography system, the electrical activity of right and left rectus femoris, biceps femoris, and tibialis anterior muscles during walking without attention instruction and walking with internal and external focus of attention were measured. The obtained signals were processed using OTBiolab software. The repeated measures ANOVA was used for statistical analysis. Results showed that during walking with internal focus, there was higher muscular activity compared to walking with external and without attention instruction (p<0.05). The pattern of electrical activity of different muscles was similar across different instructions, and there was no significant interaction between the instruction and muscle (p=0.06) factors, with the highest muscular activity in all three instructions being related to the rectus femoris and the lowest being related to the biceps femoris. Based on our results it can be concluded that, EMG activity of lower limb muscles in elderly subjects while walking with and without external focus of attention were less than internal focus of attention. It is attributed to the more economical movement and improved neuromuscular efficiency. Considering that external focus of attention reduces energy consumption and produce more automatic movement compared to internal focus, it is recommended external focus instructions instead of internal focus attention for increasing intramuscular coordination and efficiency in elderly individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal attention
  • External attention
  • Electromyography activity
  • Lower limb muscles
  • Elderly