نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار، گروه علوم رفتاری، شناختی و فناوری ورزش، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر دست‌کاری بینایی بر کنترل قامت و کارکردهای قشر مغز سالمندان است. در این مطالعه تعداد 60 سالمند سالم (32/4±23/68 سال) شرکت کردند. شرکت‌کنندگان کنترل قامت ایستا را در حین ثبت الکتروانسفالوگرافی انجام دادند. در این مطالعه تعداد بیست و چهار الکترود برای ثبت سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی استفاده شد. پس از بازرسی بصری برای شناسایی و حذف نویز، برای شناسایی و حذف اثرات مصنوعی بیولوژیکی و محیطی مانند پلک‌زدن، الکترومایوگرافی، از تجزیه‌وتحلیل اجزای مستقل و تکنیک‌های پردازش استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل اجزای مستقل با استفاده از اسکریپت‌های مبتنی بر EEGlab (2023) پیاده‌سازی شده در MATLAB (R2023b) روی داده‌ها اعمال شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب 4(وضعیت)×(5) باند فرکانسی× (24) کانال نشان داد که قشر مغز به طور معناداری در کنترل قامت مشارکت داشت (P=0.0001). این مشارکت در شرایط چشم‌باز و بسته قابل‌مشاهده بود. قشر حسی-پیکری، قشر جداری، پس‌سری چپ، گیجگاهی، مرکزی-آهیانه‌ای ، و جداری - پس‌سری همگی در تولید نوسان امواج قشر مغز مرتبط با کنترل قامت ایستا نقش دارند. در کنترل قامت ایستا با حذف بینایی کنترل قامت از سطح قشری به ساختار زیر قشری در طول کنترل قامت با چشم‌بسته تغییر نکرد. سالمندان ممکن استراتژی‌های متفاوتی را در کنترل قامت به کار ببرند. به نظر می‌رسد که کنترل آگاهانه در سطح قشر بر کنترل خودکار یا سطوح زیر قشری در کنترل قامت ایستا سالمندان ارجحیت دارد. افزایش فعالیت قشر مغز یک استراتژی برای جبران زوال مرتبط با افزایش سن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of visual manipulation on the oscillations of cerebral cortex waves elderly in static posture control situations

نویسندگان [English]

  • Saeed Alboghebeish 1
  • mahin aghdaei 2
  • Reza khosrowabadi 3
  • alirza farsi 4

1 Ph.D. Candidate, Department of Behavioral Sciences and Cognitive and Sports Technology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Institute for Cognitive and Brain Sciences Department, Shahid Beheshti University

4 Professor, Department of Behavioral Sciences and Cognitive and Sports Technology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of vision manipulation on older adults' posture control and cerebral cortex functions. Sixty healthy elderly (68.23 ± 4.32 years old) participated in this study. Participants performed static posture control during EEG recording. In this study, twenty-four electrodes were used to record electroencephalography signals. After visually identifying and removing noise, independent component analysis (ICA) and processing techniques were used to identify and remove biological and environmental artifacts such as eye blinks and electromyography (EMG). ICA was applied to the data utilizing EEGlab (2023)-based MATLAB (R2023b) scripts. According to the results of the mixed-ANOVA test 4 (balance task) * (5) frequency band * (24) channels, the cerebral cortex actively participated significantly in posture control (P=0.0001). This participation was evident in both eyes open and closed conditions. The somatosensory, parietal, left occipital, temporal, central-occipital, and parietal-occipital cortex generate cortical wave oscillations associated with static posture control. In static postural control, bounding eyesight did not lead to a shift in posture control from the cortical surface to the subcortical structure did not change during eye-closed postural control. Older adults may use different strategies in postural control. It seems that conscious control at the cortical level is preferable to automatic control or subcortical levels in the static posture control of the elderly. Increasing cortical activity is a strategy to compensate for age-related decline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Somatosensory
  • Parietal Cortex
  • Frontal Lobe
  • Aging